Hirdetés

Július 15-ig fogadják a kérelmeket

Március 4-én megjelent a Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség (AFIR) hivatalos honlapján az öntözőrendszerek korszerűsítéséről szóló pályázat. A kérelmeket március 15-től július 15-ig fogadják.

Cilip-Szilágyi Dalma-Orsolya
Becsült olvasási idő: 7 perc
Július 15-ig fogadják a kérelmeket
Fotó: freepic.com

Az öntözőrendszerek korszerűsítését célzó pályázatnál minimum 40 pontot kell elérni ahhoz, hogy a leadott projekt támogatást nyerjen. A vissza nem térítendő támogatás maximális összege 1 500 000 euró/projekt. A vissza nem térítendő állami támogatás intenzitása 100%.

Kedvezményezettek
– A hatályos jogszabályok alapján öntözésre létrehozott vízhasználó szervezetek


Hirdetés

Kötelező minimális támogatási feltételek
1. A kérelmezőnek igazolnia kell a beruházáshoz kapcsolódó földterület/fizikai eszköz tulajdonjogát, és ha a földterület az állam tulajdonában van, akkor a földterület kezelőjének beleegyezését kell adnia a beruházás meg­valósításához. A következő dokumentumokat ellenőrzik:
✳a beruházáshoz kapcsolódó föld tulajdonjogát/használati jogát igazoló dokumentumok, mellékelve a projektben részt vevő földtulajdonosok hozzá­járu­lását/a pályázó azon kötelezettségvállalását, hogy beszerzi azoktól a földtulajdonosoktól a beleegyezést, akiknek a földjén a beruházás található;
✳a földkezelő beleegyezése a beruházáshoz, ha a föld állami tulajdonban van;
✳egyéb földhasználatot, tulajdonjogot bizonyító dokumentum, a finanszírozási szerződés megkötésének időpontjától számított minimum 10 évre, amelyek tanúsítják a területfejlesztési infrastruktúra tulajdonjogát;
✳urbanisztikai engedély;
✳a kérelmező alapító okiratai – ellenőrzik, hogy a pályázó szerepel-e a Földjavítási Szervezetek Országos Nyilvántartásában (RNOIF).
2. A projekt által biztosított öntözőrendszert működő fő infrastruktúrához kell csatlakoztatni, vagy igazolni kell a vízforrás meglétét.
3. A 2115/2021-es európai uniós rendelet 74-es cik­kelyében meghatározott feltételek teljesülésének az ellenőrzése: 
A beruházás vízmérést biztosít.
Bizonyítani kell:
✳ az előzetes értékelést követően a beruházás legalább 8%-os lehetséges vízmegtakarítást biztosít;
✳ ha a beruházás olyan felszín alatti vagy felszíni víztesteket érint, amelyek állapotát a vízgyűjtő-gaz­dálkodási tervben a jónál gyengébbnek minősítették a víz mennyiségével kapcsolatos okok miatt, az a) pontban megállapított lehetséges megtakarítás legalább 50%-ának megfelelő vízfelhasználás csökkentése valósul meg.
4. Az esetlegesen jelentős környezeti hatásokat kiváltó beruházást a várható környezeti hatás felmérése kell hogy megelőzze a hatályos jogszabályoknak megfelelően, nyertes pályázat esetén ezt legkésőbb az első elszámoláskor be kell nyújtani.
5. A kérelmező vállalja, hogy a projekt megvalósítása során keletkező tárgyi és immateriális javakat a ked­vezményezett saját eszközei közé sorolja, és az utolsó kifizetéstől számított legalább 5 évig annak a tevékenységnek az érdekében használja, amelyikre a vissza nem térítendő állami támogatásban részesült.
A támogatható beruházások és kiadások típusai
Beruházás tárgyi eszközökbe:
✳ az öntözési infrastruktúra (nyomásmérő állomások és a kapcsolódó hálózat), a nyomásmérő állomások épü­leteinek és/vagy a közművekhez való csatlakozásának korszerűsítése;
✳ vízmérő rendszerek telepítése;
✳ valamint a visszanyert víz alternatív vízellátási forrásként való felhasználását célzó beruházások.
Beruházás immateriális javakba:
Az ingatlanok építése vagy felújítása során felmerülő általános költségek, mint például építészek, mérnökök és tanácsadók díjai, a gazdasági fenntarthatósággal kapcsolatos tanácsadás díjai és a környezeti fenn­tarthatósággal kapcsolatos tanácsadási díjak, a szük­séges engedélyek és jóváhagyások beszerzésének költségei, beleértve a megvalósíthatósági tanul­má­nyokat is.
Szoftverek beszerzésével vagy fejlesztésével, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok vagy egyéb jogok megszerzésével kapcsolatos kiadások.
A tanácsadással, tervezéssel, nyomon követéssel és irányítással kapcsolatos általános projektköltségek, be­le­értve a gazdasági és környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos tanácsadás díját, a tanúsítványok kiadásának díját, valamint a projektek végrehajtásához szükséges engedélyek, megállapodások és felhatalmazások meg­szerzésének költségeit, a nemzeti jogszabályokban előírtak szerint. 
Azok a kérelmezők, akik a 2014–2020-as NDP-idő­szakokban benyújtott projektek révén a parcella teljes öntözhető területének öntözésére szolgáló berendezést vásároltak, a 2023–2027-es támogatási ciklusban nem vásárolhatnak további öntözőberendezést.

freepic.com

Nem támogatható kiadások és beruházások
a) mezőgazdasági termelési jogok megszerzése;
b) fizetési jogok megszerzése;
c) a szóban forgó művelet összes elszámolható költ­ségének 10%-át meghaladó összegű földvásárlás, kivéve a környezetvédelem és a szénben gazdag talaj megőrzése céljából történő földvásárlást, illetve a földterület vásárlását, valamint a fiatal gazdálkodók által pénzügyi eszközökkel történő földvásárlást; 
(d) állatállomány vásárlása, egynyári növények vásárlása és ültetése más célokra, mint:
✳a mezőgazdasági vagy erdészeti potenciál hely­reállítása természeti katasztrófák, kedvezőtlen éghajlati jelenségek vagy katasztrófa után;
✳a haszonállatok védelme a nagyragadozóktól vagy az állatok felhasználása az erdőgazdálkodásban a gépek helyett;
✳a veszélyeztetett fajták tenyésztése céljából;
✳a genetikai erózió által veszélyeztetett növényfajták megőrzése céljából;
(e) a hitelfelvételi kamatláb, kivéve a támogatás formájában nyújtott támogatásokra vonatkozó kamatlábat;
f) a tagállamok által a PAC stratégiai terveiben meghatározott nagyszabású infrastruktúrákba történő beru­házások, amelyek nem részei a közösség felelőssége alá tartozó helyi fejlesztési stratégiáknak.
g) olyan erdőtelepítési beruházások, amelyek nin­csenek összhangban a fenntartható erdőgazdálkodás elveivel összhangban lévő környezetvédelmi és éghajlati cél­kitűzésekkel, amelyeket az erdőtelepítésről és újra­­­erdősítésről szóló páneurópai iránymutatások dolgoztak ki.

freepic.com

Egyéb nem elszámolható költségek
✳ „használt” áruk és berendezések beszerzésével kap­csolatos kiadások;
✳ a támogatási igény benyújtása és a finanszírozási szerződés aláírása előtt felmerült kiadások;
✳ személyes felhasználásra szánt közlekedési eszközök vásárlásának és személyszállításnak a költ­­ségei, kivéve a GAL csapata által használt szállí­tó­eszközöket, valamint a technikai segítségnyújtás fe­jezetben említetteket;
✳ kettős finanszírozású beruházásokkal kapcsolatos kiadások, amelyek ugyanazokat az elszámolható költ­ségeket célozzák;
✳ TVA, kivéve, ha az a nemzeti áfajogszabályok szerint nem visszaigényelhető;
✳ lízingszerződések esetében a lízingszerződésekhez kapcsolódó egyéb költségek, mint például a lízingbeadó árrése, a kamatok refinanszírozási költségei, általános költségek és biztosítási költségek.
 

Pontozási rendszer:
 

KIVÁLASZTÁSI ELV

PONTSZÁM

P1 A kiszolgált területek elve

Maximum 60 pont

A projekt által felfejlesztett terület:

A projektben modernizált területet a projektben korszerűsített öntözési rendszerek által kiszolgált területtel összefüggésben fogják meghatározni.

* Így a pontszámításnál alkalmazandó terület az lesz, amely az általuk modernizált rendszerekhez tartozik a projekten belül.

Maximum 25 pont

< 300 ha

0 pont

= 300 ha

15 pont

≥ 1300 ha

25 pont

1.2 A fő infrastruktúra-elemek által kiszolgált terület

Maximum 10 pont

1.2.1 A projekt a szivattyúállomás(ok)ba történő beruházásokra vonatkozik.

5 pont

1.2.2 A projekt fő- és/vagy mellékvezetékekbe történő beruházásokra vonatkozik.

5 pont

Az 1.2.1. kritériumra vonatkozó pontszám eléréséhez a projekt értékének legalább 15%-át a szivattyútelep(ek) korszerűsítésére kell fordítani.

Az 1.2.2. kritériumra vonatkozó pontszám eléréséhez a projekt értékének legalább 10%-át a fő- és/vagy mellékvezetékek korszerűsítésére kell fordítani

1.3 Támogatott terület

Maximum 25 pont

1.3.1 A pályázó nem kapott finanszírozást az öntözési infrastruktúra korszerűsítésére a PNDR 2007–2013 vagy 2014–2020 költségvetési idő­szakaiban.

25 pont

1.3.2   Abban az esetben, ha mégis kapott finanszírozást az öntözési infra­­struktúra korszerűsítésére a PNDR 2007–2013 vagy 2014–2020 által, a jelenlegi projekttel azt a régi öntözési rendszert teljes egészében korszerűsíti.

10 pont

P2 A komplementaritás (kiegészítés) elve a korszerűsített öntözési infrastruktúrával

Maximum 10 pont

2.1 Olyan projektek, amelyek esetében a fő öntözési infrastruktúrát korszerűsítették vagy felújítás alatt áll, közvetlenül a forráshoz csatlakozik vagy a gravitáció segítségével működik a rendszer.

10 pont

Csak olyan projektekre adható pont, amelyekben a fő öntözési infrastruktúrát korszerűsítették/korszerűsítik (ANIF által tanúsított), vagy amelyek esetében a vízellátás közvetlenül a forrásból történik, vagy a gravitáció segítségével működik a rendszer (nincs mechanikai úton beavatkozás).

P3 Az öntözhetőségi potencialitás elve, amelyben a beruházás történik

Maximum 10 pont

3.1.1 Nagy öntözési potenciálú területeken végrehajtott projektek

10 pont

3.1.2 Közepes öntözési potenciálú területeken végrehajtott projektek

7 pont

Ennek ellenőrzését a pályázati kiírás 7-es melléklete alapján végzik, melyben minden közigazgatási egység be van sorolva egy bizonyos kategóriába.

P4 A víztakarékosság elve

Maximum 20 pont

4.1 A lehető legnagyobb vízmegtakarítási potenciálú projektek

Maximum 20 pont

> 20%

20 pont

> 15 – ≤ 20%

10 pont

> 8 – ≤ 15%

5 pont

Teljes pontszám                                                                                                                  Maximum 100 pont


Miklós Szende, Szász Andrea
pályázati tanácsadók, falugazdászok, Székely Gazdaszervezetek Egyesülete Hirdetés


Hirdetés

Kövessen a Facebookon!