Hirdetés

Mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások pályázhatnak

Olyan megújulóenergia-termeléssel kapcsolatos beruházások támogatására lehet pályázni a Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökségnél (AFIR), amelyek a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások önfogyasztását szolgálják. A pályázatokat december 15-ig lehet benyújtani.

Cilip-Szilágyi Dalma-Orsolya
Becsült olvasási idő: 10 perc
Mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások pályázhatnak
Fotó: freepik.com

Kedvezményezettek:
✳a mezőgazdasági ága­zat­­ban mű­ködő vállalkozások (mikro­vállalkozások, kis-, közép- és nagy­vállalkozások, beleértve a PFA, II, IF, valamint a mezőgazdasági szö­vetkezetek vagy mezőgazdasági szö­­vet­­kezetek, amelyek az agrár-élel­miszeripari termékek előállítására és/vagy feldolgozására szolgáló tárgyi eszközökkel rendelkeznek), amelyeket jogszerűen hoztak létre, és az ONRC-nél nyilvántartásba vettek;
✳az élelmiszeripari ágazatban mű­ködő vállalkozások (mikro-, kis-, közép- és nagyvállalkozások, beleértve a PFA, II, IF vállalkozásokat), amelyek jogszerűen alakultak és be vannak jegyezve az ONRC-nél;
✳a talajjavítás területén mű­kö­dő szervezetek/szervezetek szövet­sé­­­gei (OUAI/FOUAI), amelyek a ta­laj­­­­­javításról szóló, újra közzétett 2004/138. sz. törvénynek megfelelően jöttek lét­re, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel együtt.
A mezőgazdasági és élelmiszer­ipari ágazatban működő potenciális kedvezményezetteknek rendelkezniük kell az ONRC által engedélyezett és az alapító okiratban szereplő következő CAEN-kódokkal, akár fő- vagy mellék­tevékenységként:
(a) CAEN 01 – Mezőgazdaság, vadászat és kapcsolódó szolgáltatások 
(b) CAEN 10 – Élelmiszeripari termékek gyártása 
c) CAEN 11 – Italgyártás
A pályázóknak a projektek be­nyújtásakor az alapító okiratában többek között szerepelnie kell a 35-ös ágazatnak megfelelő villamos­energia-termelő te­vé­keny­ségnek: „Villa­­­­­­­mos­­­­­energia-, gáz-, me­legvíz- és lég­kondicionáló berendezés-szolgáltatás”, CAEN-kód: 3511 – Villamosenergia-termelés.


Hirdetés

Általános jogosultsági feltételek:
A támogatási kérelem be­nyúj­tá­sakor a program potenciális ked­vezményezettjeinek meg kell felelniük együttesen az alábbi feltételeknek:
✳nem állnak fizetésképtelenség/csődeljárás, felszámolás alatt, üz­le­ti tevékenységüket nem füg­gesz­tet­­ték fel, nem állnak a hite­lezőkkel kö­tött egyez­­ség hatálya alatt vagy a fentiekhez hasonló helyzetben, illetve nem folyik ellenük fizetésképtelenséget, csődeljárást, fel­szá­molást vagy vagyon­felügyelő által kezelt vagyonfelügyeletet elrendelő bírósági eljárás;
✳teljesítették adó-, vám- és tár­sadalombiztosítási járulékfizetési kö­te­lezettségeiket;
✳nem állapították meg, hogy sú­lyosan megsértették a közbeszerzési jogszabályok rendelkezéseit és/vagy a közbeszerzési szerződésben/meg­­állapodásban vállalt köte­le­zet­t­ségeket;
✳a kérelmező/törvényes kép­vi­selője büntetlen előéletű;
✳nem állnak a Versenytanács, az Európai Bizottság korábbi határozatát kö­ve­tően fennálló visszafizettetési vég­zés hatálya alatt, amelyben egy állami támogatást/de minimis tá­mo­gatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyil­vá­nítottak;
✳bizonyítja a projekt­tevé­keny­sé­gek támogatásához szükséges tech­nikai és pénzügyi kapacitást;
✳nem tartozik a nehéz helyzetben lévő vállalkozások kategóriájába.

Finanszírozható intézkedések:
E kiírás keretében olyan projektek finanszírozására lesz lehetőség, ame­lyek célja az alábbiakban említett intézkedések valamelyikének megva­lósítása:
✳új napenergia-felhasználó kapa­ci­tások építése, tárolóval vagy anélkül (1 MW alatt és 1 MW felett);
✳új villamosenergia-termelő kapa­­citás megvalósítása, tárolással vagy anélkül, szélenergia-forrásokból (1 MW alatt és 1 MW felett).
Jelen útmutató alkalmazásában az új villamosenergia-termelő kapa­citás kiépítése ÚJ energiatermelő lé­te­sítmények létrehozását jelenti.

Figyelem!
– Nem támogathatók azok a beruházási projektek, amelyek a ré­gebbi, nap- és szélenergiából szár­mazó megújuló villamosenergia-ter­melő kapacitás kiváltására irá­­­­­­­nyulnak, valamint azok a pro­jektek, amelyek nem biztosítják az újonnan telepített kapacitás által termelt villamos energia legalább 70%-ának önfogyasztását.
– Az önfogyasztás a ked­vez­ményezett által helyben termelt, szállított és felhasznált energiára vonatkozik, amely a finanszírozott megújuló erőmű egyéves termelésének legalább 70 %-át teszi ki.
– A kizárólag villamosenergia-tárolási kapacitásba történő beru­házást célzó projektek nem támo­gathatók.
– A pályázat benyújtásakor nem fogadják el a tájékoztató célú telekkönyvi kivonatot „te­lek­­rajz hiá­nya miatt pontos helymeghatározás nélküli ingat­lan” megjelöléssel.
Támogatható tevékenységek:
✳megújuló szél- és napenergia-forrásokból származó új villa­mos­energia-termelő és/vagy -tároló kapa­citás építéséhez szükséges üzemek/berendezések vásárlása;
✳olyan épületek, amelyek meg­újuló energiaforrásokból (szél- és nap­energia) származó villamos energia előállítására irányuló beruházási pro­jekt tárgyát képezik;
✳a megújuló szél- és nap­energia-forrásokból származó új villa­mos­energia-termelő és/vagy -tároló ka­pa­­­citás kiépítéséhez szükséges erőművek/berendezések telepítésével és üzembe helyezésével kapcsolatos kiadások.

A pályázatok megnyitásának idő­pontja: 2023. 11. 09., 8.00.
A pályázatok beadási határideje és időpontja: 2023. 11. 23., 23.59.
A projekt megvalósítási időszaka a szerződés aláírásától számított 21 hónap, és ez az a határidő, ameddig a kedvezményezett az utolsó kifizetési kérelmet benyújthatja. A program ke­retében nyújtott finanszírozás és a megvalósult beruházások nyomon követését az AFIR a beruházás üzembe helyezésétől számított 5 évig végzi.

A támogatás maximális értéke:
Szélenergia esetében:
– 1 400 000 euró/MW – 1 MW-nál (megawatt) kisebb beépített kapacitás esetén; 
– 700 000 euró/MW – 1 MW feletti beépített kapacitás esetén.
A napenergia esetében:
– 1 000 000 euró/MW – 1 MW-nál kisebb beépített kapacitások esetén; 
– 500 000 euró/MW – 1 MW feletti beépített kapacitás esetén.

A támogatás maximális értéke: 
20 millió euró/kedvezményezett
A támogatás intenzitása: 100%
A beruházás alapjául szolgáló földterület/épület állapotával kapcso­latos feltételek:
A pályázónak igazolnia kell a beruházás alapjául szolgáló föld­terület/épület használati jogát (pl. tulajdoni lap / koncessziós szerződés stb.), amely a projekt keretében történő végső kifizetés tervezett időpontjától számított legalább 5 évig érvényes. Ezen túlmenően, ha a tulajdonjog nem kötelező, be kell nyújtani a magánterület tulajdonosainak hozzá­járulását is, aminek értelmében a polgári törvénykönyv rendelkezései szerint a hozzáférést biztosítják.
A támogatási kérelem be­nyúj­tá­sához szükséges dokumentumok:
✳három ajánlat;
✳a nyertes ajánlat kiválasztásáról szóló döntés; 
✳üzleti terv, beleértve az aján­lattevő által javasolt műszaki me­morandumot és a következő adatokat:
(a) a kérelmező neve és a vállalkozás mérete; 
(b) a projekt leírása, beleértve a kez­dési és befejezési időpontot; 
(c) a projekt célkitűzései és a várt eredmények; 
(d) a projekt helyszíne; 
(e) a projekt költségvetése; 
(f) a projekt költségeinek (támo­gatható és nem támogatható) listája; 
(g) a projekthez igényelt állami támogatás összege, beleértve a tá­mogatás EUR/MW összegét; 
h) költség-haszon elemzés;
✳az ajánlattevő által javasolt megújuló villamosenergia-termelő kapa­citás műszaki megoldását, azaz az energiatermelő kapacitás összetevőinek és műszaki jellem­zőinek leírását tartalmazó műszaki dokumentáció;
✳az aktuális fogyasztás igazolása az energiaszolgáltató által az elmúlt naptári évben kiállított számlákkal és fogyasztási görbékkel, illetve ha a kérelem benyújtásakor nem állnak rendelkezésre számlák, a fogyasztást becsléssel kell megállapítani;
✳az Országos Kereskedelmi Nyil­­vántartás Hivatala (Oficiul Na­țional al Registrului Comerţului) által kiadott nyilvántartásba vételi igazolás (certificat constatator);
✳alapító okirat;
✳a kérelmező és a projekt tá­mo­gathatóságát igazoló egyéb doku­mentumok.
 

Elszámolható kiadások:
 

Értékelési táblázat

Maximum

 

Minimum

 

Számítási mód

 

1. kritérium: A projekthez igényelt állami támogatás összegét a támogatható kiadásokból, a telepített MW- (megawatt) termelésre vonatkozó arányban határozzák meg.

A cél az, hogy a telepített MW-onként felajánlott állami támogatást a lehető legalacsonyabb szinten tartsák, és elkerüljék a túlkompenzációt. Az állami támogatás összege a beépített termelési kapacitáshoz kapcsolódik (euró/telepített MW).

Magyarázat: A MW (megawatt) egy mértékegység, amely a villa­mosenergia-termelő létesítmények kapacitását vagy a telepített ge­nerációs kapacitást méri. Egy megawatt (MW) egymillió wattot jelent, és a villamosenergia-termelő berendezések (például szélerőművek vagy naperőművek) kapacitását fejezi ki, vagyis azt az energiamennyiséget, amelyet maximális teljesítmény mellett képesek termelni. A „telepített MW” tehát azt a kapacitást vagy a maximális termelő teljesítményt méri, amelyet egy adott berendezés vagy rendszer képes előállítani.

 

70 pont

 

0 pont

Pontozás:

A legalacsonyabb igényelt állami támogatás (Euro/MW) – 70 pont.

A kért állami támogatás legmagasabb összege (Euro/MW) – 0 pont.

A köztes értékeket a kért állami támogatás (Euro/MW)

csökkenő sorrendjében pontozzák.

70.00

Ellenőrizni fogják:
– Három megfelelő ajánlat megléte (amelyek tartalmazzák az összes olyan tételt, amelyre ajánlatot kértek) a kereskedelmi adatok bizalmas kezelése tekintetében.
– A nyertes ajánlatot rögzítő jegyzőkönyv. 

A C 1. kiválasztási kritérium esetében a pontszámok odaítélése a következőképpen történik:

  • A legalacsonyabb igényelt állami támogatás (Euro/MW) – 70 pont.
  • A kért állami támogatás legmagasabb összege (Euro/MW) – 0 pont
  • A kért állami támogatás (Euro/MW) közbenső értékeit a következő egyenlet szerint számítják ki: ax + b = y, 

ahol:
x az igényelt állami támogatás összege, y az elért pontszám
a és b az egyenes együtthatói, amelyeket az x és y értékeknek az egyenes egyenletébe való behelyettesítésével számítunk ki az alábbiak szerint:    
– ha x az igényelt állami támogatás maximális összege, y = 0
– ha x az igényelt állami támogatás minimális összege, y = 100
Megjegyzés: az erre a kritériumra vonatkozó végleges pontszámot csak a pályázati forduló lezárása után lehet megállapítani.Így az állami támogatás kérésének legalacsonyabb értéke a telepített MW termelésre vonatkozóan a legmagasabb pontszámot fogja kapni. Azaz minél alacsonyabb az állami támogatás kérelmezett összege megtelepített MW-enként, annál magasabb lesz a projekt értékelési pontszáma ezen a kritériumon.

2. kritérium. Az önfogyasztás százalékos aránya (*)

max. 10 pont

0 pont

Számítási mód

2.1 A beruházásból származó energiatermelést a támogatás kedvezményezettje legalább 90% és legfeljebb 100% közötti arányban használja fel (> 90% és 100%).

10.00

2.2 A beruházásból származó energiatermelést a támogatás ked­vez­ményezettje legalább 80% és legfeljebb 90% közötti arányban használja fel (> 80% és 90%).

5.00

2.3 A beruházásból származó energiatermelést a támogatás kedvezményezettje legalább 70% és legfeljebb 80% közötti arányban használja fel (> 70% és 80%).

0.00

Az önfogyasztás százalékos arányának meghatározásához a tényleges fogyasztást kell ellenőrizni, amelyet az energiaszolgáltató által az elmúlt naptári évben kiállított számlák és fogyasztási görbék igazolnak, és amelyek az üzleti terv szerves részét képezhetik.(*) A projekteknek legalább 70%-os önálló fogyasztást kell biztosítaniuk, az önfogyasztás meghatározása szerint.

3. kritérium. A tárolókapacitást is lefedő projektek

max. 1 pont

0 pont

Számítási mód

Azok a projektek, amelyek a beruházáson belül olyan tárolókapacitást is biztosítanak, amely a projekt által telepített energiatermelő kapacitás által termelt energia legalább 50%-át képes tárolni.

10.00

Üzleti tervben történő ellenőrzés során ellenőrizni fogják, hogy a tárolási kapacitásokat úgy irányozták-e elő, hogy azok a projekt által telepített energiatermelő kapacitás által termelt energia legalább 50%-át fedezzék.

4. kritérium: A kedvezményezett működési területe

max. 10 pont

0 pont

Számítási mód

OUAI (Földfejlesztő szervezetek/szervezetek szövetségei)

10.00

CAEN 01

7.00

CAEN 10

5.00

CAEN 11

2.00

A következőket fogják ellenőrizni.

Az Országos Kereskedelmi Nyilvántartás Hivatala (Oficiul Naţional al Registrului Comerţului)  által kiadott nyilvántartásba vételi igazolás (certificat constatator) vagy az Ipari Fejlesztési Szervezetek Nemzeti Nyilvántartásában (Registrul Naţional al Organizaţiilor de Imbunătăţiri Funciare)  való bejegyzést igazoló igazolás.

Alapító okirat, alapszabály vagy azok egyenértékű dokumentumai hiteles fordítással (maximum 30 nappal az ajánlat benyújtása előtt kiadottak), amelyek a kérelem benyújtásának napján érvényesek.

Összes pont

100

100%

Az egyenlő pontszámú projektek esetében a holtverseny eldöntésére vonatkozó kritériumok

A beruházási projekt összértéke dönt: a legnagyobb értékű projektek élveznek elsőbbséget.

 

A nem támogatható költségkategóriák:
– természetbeni hozzájárulási költségek;
– az amortizáció költségei;
– területek beszerzésével kapcsolatos költségek;
– lízingköltségek;
– bérleti költségek, kivéve az általános adminisztratív költségeket;
– közlekedési eszközök beszerzésével kapcsolatos kiadások; 
– általános adminisztratív költségek;
– jutalékokkal, díjakkal, adókkal kapcsolatos kiadások; 
– a már felépített épületek beszerzésével kapcsolatos kiadások;
– áfa (azaz általános forgalmi adó);
– hitelkamat;
– egyéb hitellel kapcsolatos díjak; 
– használt berendezések/felszerelések vásárlása;
– bírságok, büntetések, bírósági költségek; 
– a befektetési célkitűzések működtetésével kapcsolatos költségek; 
– a saját célra vásárolt beruházásokkal  kapcsolatos költségek; 
– hálózathoz csatlakozás költségei (transzformátor­állomáshoz való csatlakozás);
– előkészítő munkákkal kapcsolatos költségek, például engedélyek és jogosultságok megszerzése, műszaki tanulmá­nyok elkészítése (és a projekt előkészítéséhez meghatározott szabványok és szabályok által előírt technikai tanulmányok);
– egyéb általános jellegű költségek (pl. reklám, tájékoztatás, pénzügyi ellenőrzés, projektmenedzsment).

Miklós Szende, Szász Andrea
pályázati tanácsadók, Székely Gazdaszervezetek Egyesülete Hirdetés


Hirdetés

Kövessen a Facebookon!