Hirdetés

Még nem jelentek meg a végleges kiírások

Az elkövetkező időszakban a gazdálkodók számára több pályázati lehetőség nyílik, néhánynak már meg is jelent a konzultatív útmutatója. A DR 20-as alintézkedés az állattenyésztésben alkalmazott beruházásokat támogatja majd, melynek feltételei alább olvashatók, viszont ehhez képest lehetnek apróbb változtatások a végleges kiírásnál.

Cilip-Szilágyi Dalma-Orsolya
Becsült olvasási idő: 10 perc
Még nem jelentek meg  a végleges kiírások
Fotó: Domján Levente

Az állattenyésztési ágazatban esz­közölt beruházásoknál az ál­la­mi támogatás maximális érté­­­­­ke 2 000 000 EUR/projekt, a kizárólag mezőgazdasági gépek és berendezések beszerzésére irányuló projektek ese­tében pedig 300 000 EUR/projekt. A vissza nem térítendő állami tá­mogatás intenzitása a projektenként támogatható költségekhez kapcsoló­dik, és legfeljebb a támogatható költ­ségek 65 százaléka lehet.
A támogatás kedvezményezettjei: a mezőgazdasági termelők, ki­vé­ve a ter­­mészetes személyeket; a me­­ző­­­­gazdasági szövetkezetek és a me­zőgazdasági termelői tagok érdekeit szolgáló szövetkezetek; valamint a hatályos nemzeti jogszabályok alapján létrehozott és a MADR által elismert, a tagok érdekeit szolgáló termelői csoportok és szervezetek.

A támogathatósági feltételek:
✳a pályázó a támogatási kére­lem be­nyújtását megelőzően szerepel az APIA/­ANSVSA-rendszerben (a­dott eset­­­­ben) az­zal a gazdasági tevékenységformával, amelyre e be­avat­kozás keretében támo­gatást kér;
✳a beruházás gazdasági élet­ké­­pes­ségét a műszaki és gazdasági do­kumentáció alapján kell igazolni;
✳a beruházást olyan mező­gazdasági üzemben kell végrehajtani, amelynek gazdasági mérete legalább 12 000 EUR SO;
✳a kérelmezőnek bizonyítania kell, hogy a beruházás társfinanszírozott;
✳a beruházás megfelel a projektre vonatkozó hatályos nemzeti jogsza­bályok rendelkezéseinek;
✳a beruházásnak meg kell felelnie a hatályos kötelező előírásoknak;
✳a feldolgozást/tárolást/kondi­cio­­­­­­nálást javasló projektek esetében a fel­dolgozandó/tárolandó/kondi­cio­nálandó mezőgazdasági termékek legalább 50%-ának a saját gazdaságból és/vagy a tagok gazdaságaiból kell származnia (társulási formák ese­tében);
✳ha a projekt a takarmánynövé­nyek­hez használt, a gazdaságon belüli öntözőberendezésekbe történő be­ru­­­­házásokat irányoz elő, azok csak akkor támogathatók, ha megfelelnek a 2115/2021/EU rendelet 74. cikkelyében meghatározott feltételeknek, és a pro­­jekt szintjén bizonyított, hogy: 
a) az előzetes értékelés alapján a beruházás legalább 10%-os lehetséges vízmegtakarítást biztosít; 
b) ha a beruházás olyan felszín alatti vagy felszíni víz­tes­teket érint, amelyeket a megfelelő vízgyűj­tő-gazdálkodási terv­ben víz­meny­nyiségi okokból nem kielégítőnek minősítettek, a vízfelhasználás tény­­­­­leges csökkenése az a) pontban meg­határozott potenciális megta­ka­rítás legalább 50%-ával vagy (adott esetben) az illetékes hatóság által meghatározott százalékos aránynak megfelelően történik, hozzájárulva e víztestek jó állapotának eléréséhez.

Támogatható beruházások: 
✳állattartó telepek létesítése, bővítése és/vagy korszerűsítése, be­le­értve a takarmánykészítéshez és/vagy a takarmány elosztásához szük­séges létesítményeket a gazdaságban, az állattartó telepekhez szükséges megközelítési útvonalakat, közmű­veket és csatlakozásokat;
✳mezőgazdasági gépek biz­tosítása, beleértve a mezőgazdasági tevékenységre szakosodott pót­ko­csikat és félpótkocsikat, beleértve a ta­­karmánybázis biztosításához szük­séges mezőgazdasági gépeket is;
✳kondicionáló és/vagy táro­lóegységek felállítása, bővítése és/vagy korszerűsítése;
✳a mezőgazdasági üzemeken belüli feldolgozóegységek létrehozása, bővítése és/vagy korszerűsítése, bele­értve a kapcsolódó berendezéseket is, csak a projekt másodlagos össze­tevőjeként (pénzügyileg);
✳a kereskedelmi/marketing kom­ponens létrehozása/fejlesztése a gaz­­daságok szintjén, beleértve a tanyaboltokat vagy élelmiszer-után­futókat, amelyeken keresztül csak a sa­ját gazdaság termékeit értékesítik, csak a projekt másodlagos komponenseként;
✳higiéniai és biológiai biztonsági létesítmények létrehozása/moder­ni­zálása a gazdaságok szintjén;
✳mezőgazdasági öntö­ző­be­ren­dezések létrehozása és/vagy kor­sze­rűsítése takarmánynövények számá­ra, beleértve a mezőgazdasági üzemen belüli víztároló léte­sít­ményeket, csak a projekt másodlagos elemeként;
✳a gazdaságban található állatvágó helyek/egységek/pontok létrehozása, bővítése és/vagy korszerűsítése (bele­értve a felszerelést is);
✳az állati trágya kezelésére/fel­használására szolgáló létesítményekbe és/vagy berendezésekbe történő beruházás;
✳a tenyésztéshez szükséges beru­házások (pl. keltetők, spermagyűjtő, vizsgálati és tárolólétesítmények stb.);
✳a megújuló energiaforrásokból (napenergia, geotermikus szél, ae­ro­termikus, hidrotermikus stb.) származó energia (villamos energia és/vagy hő) előállítására és felhasználására irányuló beruházások egy beruházási projekt másodlagos elemeként, és a nyert energiát kizárólag saját fo­gyasztásra használják fel, anélkül, hogy a kérelmező fogyasztó lenne;
✳az üvegházhatású gázok ki­bo­­csátásának csökkentéséhez hoz­zá­járuló beruházások (a projekt má­sodlagos összetevője), amelyek a kö­vetkezőkhöz kapcsolódnak:
⚫az épületek ener­gia­haté­kony­­­ságának javítása, amelyekben a beavatkozás keretében támogatható tevékenységet végeznek;
⚫energiahatékony beren­de­zések/eszközök vásárlása és egyéb, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez hozzájáruló beruházások;
✳a körforgásos gazdaságba törté­nő beruházások, mint például:
⚫megújuló energia előállítása és felhasználása biomassza (például állati hulladékból/termesztett növények nö­vényi maradványaiból, másodlagos termékekből és melléktermékekből) valorizálásából, és az eredmény kizá­rólag saját fogyasztásra szolgál;
⚫biomassza hasznosításából (pél­dául állati hulladékból, termesztett növények növényi maradványaiból, má­sodlagos termékekből és mellék­termékekből) szerves trágyát nyernek, és az eredmény kizárólag saját fo­gyasztásra szolgál;
✳új gépek/szerszámok és be­ren­de­zések vásárlása, beleértve lí­zingen keresztül is, az eszköz pia­ci ér­tékéig (például traktorok, mezőgazdasági/technológiai pótko­csik, speciális pót­kocsik élő állatok/madarak/disz­nók szállítására, kom­bájnok, gépek talaj­műveléshez, nö­vény­ter­mesztéshez és -karbantartáshoz hasz­nált mező­gazdasági gépek, az állati trágya ártalmatlanítására és kezelésére szol­­­gá­ló berendezések, kapcsolódó fel­szerelések stb. takar­mánykonyhák stb.;
✳a digitális megoldások hasz­ná­latához kapcsolódó beruházások.

Nem anyagi eszközökbe történő befektetések a következőkre vonatkozóan: 
✳minőségirányítási és élelmiszer-biztonsági rendszerek szervezése és vég­rehajtása, ha a projekt tárgyi beru­házásaihoz kapcsolódnak;
✳technológiák (know-how), sza­ba­­dalmak és licencek beszerzése a pro­jekt megvalósításának előkészítése érdekében;
✳a projekt műszaki-gazdasági do­ku­mentációjában szükségesnek ítélt szoftverek beszerzése;
✳az előállított termékek forgal­ma­zása stb.

Egyéb elszámolható költségek:
✳az állatok és a technológiai folya­matok ellenőrzésére és irá­nyítására szolgáló audió-videó rend­szerek be­szerzése, határvilágítási és egyéb te­rületek világítási rendszerei, ahol az állattenyésztő gazdaság technológiai folyamatai zajlanak, me­teorológiai állo­más, őrkabin;
✳nem áfafizető kérelmező ese­té­ben az elszámolható költségek áfa­értéke elszámolható költség;
✳az ingatlanok építése vagy fel­újí­tása során felmerülő általános költ­ségek, például építészek, mérnökök és tanácsadók díjai, a gazdasági és környezeti fenntarthatósággal kap­cso­latos tanács­adás díja, a szükséges jóváhagyások és enge­délyek megszerzése, beleértve a meg­valósíthatósági tanulmányokat is;
✳szoftver vásárlásának vagy fej­lesz­tésének, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek stb. megszerzésének költségei;
✳a mezőgazdasági termelőkre vo­­nat­kozó új uniós követelmények be­vezetése miatt felmerülő kiadások, legfeljebb huszonnégy hónapig, attól az időponttól számítva, amikor azok kötelezővé váltak a mezőgazdasági üzem számára.

A projekt általános költsé­gei­hez kapcsolódó kiadások:
Általános költségek, például: 
✳a támogatható tevékenységek vég­rehajtásához szükséges jóvá­ha­gyások, megállapodások és engedélyek beszerzésének a költsége;
✳gazdasági és környezeti fenn­tart­­ha­tóságról szóló tanulmányok és/vagy elemzések, megvalósíthatósági tanulmány, műszaki projekt, be­avat­kozási munkák jóváhagyási do­kumentuma;
✳az építési-szerelési munkák vég­rehajtásának és átvételének koor­dinációs és felügyeleti tevé­kenységével kapcsolatos költségek.
Tanácsadási és projekt­menedzsmenti költségek;
✳a projekt általános költségei a projekt indikatív költségvetésén belül költségvetési alfejezetekre vannak le­bont­va, és az építkezési-szerelési pro­jektek esetében nem haladhatja meg az összes támogatható kiadás 10%-át, de nem lehet több 200 000 EUR-nál, és nem haladhatja meg a 3%-ot a nem  építkezési-szerelési költ­ségeket illetően.

Egyedi, nem támogatható költségek: 
✳földterület és épületek vásárlása;
✳állatok vásárlása;
✳lakások építése és korszerűsítése;
✳mezőgazdasági termelési jogok, támogatási jogosultságok, állatállomány vásárlása;
✳mezőgazdasági kultúrák fenn­tartásával kapcsolatos kiadások;
✳a projektben megcélzott mező­gazdasági tevékenységre nem szakosodott áruszállító eszközök vásárlása;
✳a mezőgazdasági üzem általános tevékenységét szolgáló helyiségekkel kapcsolatos kiadások: adminisztratív terek, tárgyalók, szálláshelyek stb.
 

Pontozási rendszer (Minimum 20 pontot el kell érnie a pályázónak!)
SZARVASMARHA-ÁGAZAT (BELEÉRTVE A BIVALYOKAT IS)

Sorszám

Kiválasztási elvek és kritériumok

 

Pontozás

1.

Társulási formák szerint (szövetkezeti, csoportos és termelői szövetkezet):

10 p.

1.1.

A pályázó egy termelői csoport/szervezet/szövetkezet, amely a kis- és közepes mezőgazdasági üzemeket egyesíti.

Annak érdekében, hogy a kérelmező által javasolt projekt támogatható legyen, a partnerség egyetlen tagja sem lehet a kérelem benyújtásának időpontjában olyan gazdaság tulajdonosa, amelynek gazdasági mérete (SO) meghaladja az összes gazdasági méret összesített SO-jának 30%-át.

10 p.

2.

A mezőgazdasági struktúrák kiegyensúlyozott fejlesztése

közepes méretű gazdaságok konszolidációja révén

20 p.

2.1.

Közepes méretű gazdaságok:

meglévő állatállomány és vegyes gazdaságok;

olyan mezőgazdasági üzemek, amelyeknek az ANSVSA-ban korábban nem volt üzemi profiljuk;

újonnan létrehozott állattartó gazdaságok (amelyeknek nincs múltjuk az APIA-ban és az ANSVSA-nál).

20 p.

3.

A modern (csekély környezetterheléssel és a természeti erőforrások hatékony felhasználásával alkalmazott) gyártási technológiák és technikák népszerűsítése

40 p.

3.1.

Ökológiai mezőgazdaságot támogató beruházási projektek

5 p.

3.2.

Precíziós mezőgazdaságot támogató beruházási projektek, például automatizált/digitalizált személyre szabott takarmányozási rendszerek és tevékenységirányítás az állatok kategóriája szerint (a projekt elszámolható értékének minimum 10%-a):

az állatok automatizált/digitalizált egészségügyi felügyeleti rendszerei;

vezetői információs rendszerek – a rendszer által az adatok valamilyen formában történő gyűjtése, feldolgozása, tárolása és terjesztése egyes gazdaságok működéséhez;

mezőgazdasági automatizálás és robotika – robotikai technikák, vezérlés és mesterséges intelligencia a termelés minden szintjén: mezőgazdaság, állattenyésztés és takarmánytermelés;

automatikus adatgyűjtés és elemzés a fejési folyamat során, az automatikus és az intelligens felügyelet lehetősége az állatállomány, valamint minden egyes állat esetében;

stb.

15 p.

3.3.

A körforgásos gazdaságot elősegítő beruházási projektek;

bioreaktor;

biogáz;

nulla hulladék;

a megújuló biológiai erőforrások termelése és átalakítása értéknövelt termékekké, például élelmiszer, biotermékek és bioenergia stb.

5 p.

3.4.

Olyan beruházási projektek, amelyek elősegítik a megújuló energiaforrásokból származó energia beszerzését és felhasználását:

a.) a projekt támogatható értékének több mint 15%-a;

b.) a projekt támogatható értékének 10-15%-áig.

 

 

5 p.

4 p.

3.5.

Projektek, amelyek a gazdaság szintjén előállított termelésnek helyi szinten valósítják meg az értékesítését/kereskedelmi forgalomba hozatalát, hozzájárulva ezáltal a környezeti hatások mérsékléséhez:

a.) saját gazdaság szintjén történő kondicionálással/feldolgozással;

b.) a saját elsődleges mezőgazdasági termelés helyi szintű (maximum 200 km-es körzetben)értékesítése legalább 30% százalékban.

 

10 p.

5 p.

4.

Olyan beruházások támogatása, amelyek lehetővé teszik a következőkkel kapcsolatos

kockázatkezelési intézkedések alkalmazását:

10 p.

4.1.

A gazdaság állat- és/vagy terménybiztosítása és a biztosítás fenntartása a szerződés érvényessége alatt.

10 p.

5.

A kérelmező érettsége a tevékenység végzésében eltöltött idő szempontjából.

20 p.

5.1.

Olyan pályázók által benyújtott projektek, amelyeknek az agrár-élelmiszeripari ágazatban legalább 3 pénzügyi éves tapasztalatuk van.

20 p.

ÖSSZESEN

100  PONT

 

SERTÉSÁGAZAT
 

Sorszám

Kiválasztási elvek és kritériumok

Pontozás

1.

A társulási formák szerint (szövetkezeti, csoportos és termelői szövetkezet):

25 p.

1.1.

A pályázó egy termelői csoport/szervezet/szövetkezet, amely a közepes mezőgazdasági üzemeket egyesíti.

Meglévő állattartó és vegyes gazdaságok (amelyek a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában állattenyésztéssel foglalkoznak, és állattenyésztés-korszerűsítési projektet alkalmaznak), amelyek már benne vannak az ANSVSA-ban.

E gazdaságok gazdasági méretét a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában állapítják meg, az APIA- és az ANSVSA-nyilvántartásból kiállított igazolások alapján, és a gazdasági méret az AFIR-értékelés után legfeljebb 500 000 SO lehet. A beruházási projekt megvalósítása után a mezőgazdasági üzem korlátozás nélkül növelheti gazdasági méretét; a javasolt beruházási projekt megvalósítását követően az állami támogatást kapó mezőgazdasági üzem korlátozás nélkül növelheti gazdasági méretét.

A társult formák esetén a pontokat arányosan, a taglétszámtól függően (szövetkezeteknél a részvényes tagok száma szerint) ítélik oda, amelyek a közepes méretű gazdaság fogalmába tartoznak.

25 p.

2.

A modern (csekély környezetterheléssel és a természeti erőforrások hatékony felhasználásával alkalmazott) gyártási technológiák és technikák népszerűsítése

35 p.

2.1.

Precíziós mezőgazdaságot támogató beruházási projektek, például automatizált/digitalizált személyre szabott takarmányozási rendszerek és tevékenységirányítás az állatok kategóriája szerint (a projekt elszámolható értékének minimum 10%-a):

az állatok automatizált/digitalizált egészségügyi felügyeleti rendszerei;

vezetői információs rendszerek – a rendszer által az adatok valamilyen formában történő gyűjtése, feldolgozása, tárolása és terjesztése egyes gazdaságok működéséhez;

mezőgazdasági automatizálás és robotika – robotikai technikák, vezérlés és mesterséges intelligencia a termelés minden szintjén: mezőgazdaság, állattenyésztés és takarmánytermelés;

automatikus adatgyűjtés és elemzés a fejési folyamat során, az automatikus és az intelligens felügyelet lehetősége az állatállomány, valamint minden egyes állat esetében.

15 p.

2.2.

A körforgásos gazdaságot elősegítő beruházási projektek:

bioreaktor;

biogáz;

nulla hulladék;

a megújuló biológiai erőforrások termelése és átalakítása értéknövelt termékekké, például élelmiszer, biotermékek és bioenergia stb.

5 p.

2.3.

Olyan beruházási projektek, amelyek elősegítik a megújuló energiaforrásokból származó energia beszerzését és felhasználását:

a) a projekt támogatható értékének több mint 15%-a;

b) a projekt támogatható értékének 10-15%-áig.

 

 

5 p.

4 p.

2.4.

Projektek, amelyek a gazdaság szintjén előállított termelésnek helyi szinten valósítják meg az értékesítését/kereskedelmi forgalomba hozatalát, hozzájárulva ezzel a környezeti hatások mérsékléséhez:

a) saját gazdaság szintjén történő kondicionálással/feldolgozással;

b) a saját elsődleges mezőgazdasági termelés helyi szintű (max. 200 km-es körzetben) értékesítése legalább 30%-ban.

 

10 p.

5 p.

3.

Olyan beruházások támogatása, amelyek lehetővé teszik a következőkkel kapcsolatos kockázatkezelési intézkedések alkalmazását:

20 p.

3.1.

Ökobiztonsági felszereléseket biztosító projektek a kötelező minimumkövetelményeket meghaladó szintű gazdaságok/sertésistállók esetében

10 p.

3.2.

A gazdaság állat- és/vagy terménybiztosítása és a biztosítás fenntartása a szerződés érvényessége alatt

10 p.

4.

A kérelmező érettsége a tevékenység végzésében eltöltött idő, tapasztalat szempontjából

20 p.

4.1.

Olyan pályázók által benyújtott projektek, akiknek az agrár-élelmiszeripari ágazatban legalább három pénzügyi évük van

20 p.

ÖSSZESEN

100 PONT

 

JUH- ÉS KECSKEÁGAZAT
 

Sorszám

Kiválasztási elvek és kritériumok

Pontozás

1.

A társulási formák szerint (szövetkezeti, csoportos és termelői szövetkezet):

15 p.

1.1.

A pályázó egy termelői csoport/szervezet/szövetkezet, amely a kis- és közepes mezőgazdasági üzemeket egyesíti

15 p.

2.

A mezőgazdasági struktúrák kiegyensúlyozott fejlesztése közepes méretű gazdaságok konszolidációja révén

10 p.

2.1.

Közepes méretű gazdaságok:

meglévő állatállomány és vegyes gazdaságok;

olyan mezőgazdasági üzemek, amelyeknek az ANSVSA-ban korábban nem volt üzemi profiljuk;

újonnan létrehozott állattartó gazdaságok (amelyeknek nincs múltja az APIA-ban és az ANSVSA-nál).

Társulási formák esetén a pontokat arányosan ítélik oda a taglétszám függvényében (szövetkezeteknél a részvényes tagok számától függően), a közepes méretű gazdaság definíciójába tartozó gazdaságok esetén.

10 p.

3.

A modern (csekély környezetterheléssel és a természeti erőforrások hatékony felhasználásával alkalmazott) gyártási technológiák és technikák népszerűsítése

50 p.

3.1.

Ökológiai mezőgazdaságot támogató beruházási projektek

Kizárólag az állattenyésztési üzemekre vonatkozó projekteket finanszírozzák, amelyek már minősített ökológiai gazdálkodást folytatnak, vagy átállás alatt állnak.

10 p.

3.2.

Precíziós mezőgazdaságot támogató beruházási projektek, például

automatizált/digitalizált személyre szabott takarmányozási rendszerek és tevékenységirányítás az állatok kategóriája szerint (a projekt elszámolható értékének minimum 10%-a);

Az állatok automatizált/digitalizált egészségügyi felügyeleti rendszerei

Vezetői információs rendszerek – a rendszer által az adatok valamilyen formában történő gyűjtése, feldolgozása, tárolása és terjesztése egyes gazdaságok működéséhez

Mezőgazdasági automatizálás és robotika – robotikai technikák, vezérlés és mesterséges intelli­gencia a termelés minden szintjén: mezőgazdaság, állattenyésztés és takarmánytermelés

Automatikus adatgyűjtés és elemzés a fejési folyamat során, az automatikus és az intelligens felü­gyelet lehetősége az állatállomány, valamint minden egyes állat esetében

Stb.

7 p.

3.3.

A körforgásos gazdaságot elősegítő beruházási projektek:

bioreaktor;

biogáz;

nulla hulladék;

a megújuló biológiai erőforrások termelése és átalakítása értéknövelt termékekké,

például élelmiszer, biotermékek és bioenergia stb.

5 p.

3.4.

Olyan beruházási projektek, amelyek elősegítik a megújuló energiaforrásokból származó energia beszerzését és felhasználását:

a) a projekt támogatható értékének több mint 15%-a;

b) a projekt támogatható értékének 10-15%-áig.

 

 

8 p.

7 p.

3.5.

Olyan projektek, amelyek mezőgazdasági üzemek szintjén beruházásokat javasolnak az elsődleges mezőgazdasági termékek csomagolására/feldolgozására juh- és kecsketenyésztés ágazatban, ezzel bizonyítva hozzájárulásukat a környezeti hatások csökkentéséhez (üvegházhatású gázok csökkentése)

 

 

20 p.

4.

Olyan beruházások támogatása, amelyek lehetővé teszik a következőkkel kapcsolatos kockázatkezelési intézkedések alkalmazását:

5 p.

4.1.

A gazdaság állat- és/vagy terménybiztosítása és a biztosítás fenntartása a szerződés érvényessége alatt

5 p.

5.

A kérelmező érettsége a tevékenység végzésében eltöltött idő, tapasztalat szempontjából

20 p.

5.1.

Olyan pályázók által benyújtott projektek, amelyeknek az agrár-élelmiszeripari ágazatban legalább három pénzügyi évük van

20 p.

ÖSSZESEN

100 PONT

 

BAROMFI (A TOJÓTYÚKOK KIVÉTELÉVEL) ÉS EGYÉB HASZONÁLLATOK, BELEÉRTVE A MÉHEKET IS
 

Sorszám

Kiválasztási elvek és kritériumok

Pontozás

1.

A társulási formák szerint (szövetkezeti, csoportos és termelői szövetkezet):

20 p.

1.1.

A pályázó egy termelői csoport/szervezet/szövetkezet, amely a közepes mezőgazdasági üzemeket egyesíti.

A kiválasztási kritérium csak olyan állattartó gazdaságokra vonatkozik, amelyek a tojótyúkok javított ketreces tartására szakosodtak, és a javasolt projekt révén megvalósítják az alternatív rendszerekre való átállást.

E gazdaságok gazdasági méretét a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában állapítják meg, az APIA- és az ANSVSA-nyilvántartásból kiállított igazolások alapján, és a gazdasági méret az AFIR-értékelés után legfeljebb 500 000 SO lehet. A beruházási projekt megvalósítása után a mezőgazdasági üzem korlátozás nélkül növelheti gazdasági méretét; a javasolt beruházási projekt megvalósítását követően az állami támogatást kapó mezőgazdasági üzem korlátozás nélkül növelheti gazdasági méretét.

A társult formák esetén a pontokat arányosan, a taglétszámtól függően (szövetkezeteknél részvényes tagok száma szerint) ítélik oda, amelyek a közepes méretű gazdaság fogalmába tartoznak.

20 p.

2.

A modern (csekély környezetterheléssel és a természeti erőforrások hatékony felhasználásával alkalmazott) gyártási technológiák és technikák népszerűsítése

47 p.

2.1.

Ökológiai mezőgazdaságot támogató beruházási projektek

10.

2.2.

Precíziós mezőgazdaságot támogató beruházási projektek, például automatizált/digitalizált személyre szabott takarmányozási rendszerek és tevékenységirányítás az állatok kategóriája szerint (a projekt elszámolható értékének minimum 10%-a):

szenzorok energiafogyasztása stb., a kaptárok megfigyelése a termelés optimalizálása érdekében;

GIS- (Geographic Information Systems) térképek – a méhészeti területek valós idejű feltérképezéséhez és a legjobb méhtáplálkozási erőforrásokkal rendelkező helyek azonosításához;

virágzás-előrejelző szoftver vásárlása;

stb.

15 p.

2.3.

A körforgásos gazdaságot elősegítő beruházási projektek:

bioreaktor;

biogáz;

nulla hulladék.

A megújuló biológiai erőforrások termelése és átalakítása értéknövelt termékekké, például élelmiszer, biotermékek és bioenergia stb.

5 p.

2.4.

Olyan beruházási projektek, amelyek elősegítik a megújuló energiaforrásokból származó energia beszerzését és felhasználását:

a) a projekt támogatható értékének több mint 15%-a;

b) a projekt támogatható értékének 10-15%-áig.

 

 

5 p.

4 p.

2.5.

Projektek, amelyek a gazdaság szintjén előállított termelésnek helyi szinten valósítják meg az értékesítését/kereskedelmi forgalomba hozatalát, hozzájárulva ezáltal a környezeti hatások mérsékléséhez:

a) saját gazdaság szintjén történő kondicionálással/feldolgozással;

b) a saját elsődleges mezőgazdasági termelés helyi szintű (max. 200 km-es körzetben) értékesítése legalább 30%-ban.

 

12 p.

7 p.

3.

Olyan beruházások támogatása, amelyek lehetővé teszik a következőkkel kapcsolatos kockázatkezelési intézkedések alkalmazását:

10 p.

3.1.

Ökobiztonsági felszereléseket biztosító projektek a kötelező minimumkövetelményeket meghaladó szintű gazdaságok/sertésistállók esetében

5 p.

3.2.

A gazdaság állat- és/vagy terménybiztosítása és a biztosítás fenntartása a szerződés érvényessége alatt

5 p.

4.

A kérelmező érettsége a tevékenység végzésében eltöltött idő, tapasztalat szempontjából

23 p.

4.1.

Olyan pályázók által benyújtott projektek, amelyeknek az agrár-élelmiszeripari ágazatban legalább három pénzügyi évük van

23 p.

ÖSSZESEN

100 PONT

 

TOJÓTYÚKOK – KORSZERŰSÍTÉS A JAVÍTOTT TOJÓTELEPRŐL AZ ALTERNATÍV TARTÁSI RENDSZEREKRE
 

Sorszám

Kiválasztási elvek és kritériumok

Pontozás

1.

A társulási formák szerint (szövetkezeti, csoportos és termelői szövetkezet):

20 p.

1.1.

A pályázó egy termelői csoport/szervezet/szövetkezet, amely a közepes mezőgazdasági üzemeket egyesíti.

A kiválasztási kritérium csak olyan állattartó gazdaságokra vonatkozik, amelyek a tojótyúkok javított ketreces tartására szakosodtak, és a javasolt projekt révén megvalósítják az alternatív rendszerekre való átállást.

E gazdaságok gazdasági méretét a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában állapítják meg, az APIA- és az ANSVSA-nyilvántartásból kiállított igazolások alapján, és a gazdasági méret az AFIR-értékelés után legfeljebb 500 000 SO lehet. A beruházási projekt megvalósítása után a mezőgazdasági üzem korlátozás nélkül növelheti gazdasági méretét; a javasolt beruházási projekt megvalósítását követően az állami támogatást kapó mezőgazdasági üzem korlátozás nélkül növelheti gazdasági méretét.

A társult formák esetén a pontokat arányosan, a taglétszámtól függően (szövetkezeteknél részvényes tagok száma szerint) ítélik oda, amelyek a közepes méretű gazdaság fogalmába tartoznak.

20 p.

2.

A modern (csekély környezetterheléssel és a természeti erőforrások hatékony felhasználásával alkalmazott) gyártási technológiák és technikák népszerűsítése

20 p.

2.1.

Precíziós mezőgazdaságot támogató beruházási projektek, például automatizált/digitalizált személyre szabott takarmányozási rendszerek és tevékenységirányítás az állatok kategóriája szerint (a projekt elszámolható értékének minimum 10%-a):

környezetfigyelő és irányítási rendszerek a csarnokokban és karámokban: a tojótyúk istállóiban érzékelők és felügyeleti rendszerek megvalósítása hőmérsékletre, páratartalomra, levegőminőségre és világításra, amelyek segíthetnek a tojástermeléshez szükséges optimális környezet megteremtésében;

automatikus etetőrendszerek;

GPS, nyomkövetési és felügyeleti technológia használata;

automatizálási technológia alkalmazása a tojásgyűjtéshez;

adatelemzés a döntéshozatalhoz;

stb.

10 p.

2.2.

Olyan beruházási projektek, amelyek elősegítik a megújuló energiaforrásokból származó energia beszerzését és felhasználását:

a) a projekt támogatható értékének több mint 15%-a;

b) a projekt támogatható értékének 10-15%-áig.

 

 

10 p.

9 p.

3.

Olyan beruházások támogatása, amelyek lehetővé teszik a következőkkel kapcsolatos kockázatkezelési intézkedések alkalmazását:

35 p.

3.1.

Alternatív termesztési rendszerek megvalósítási foka

25 p.

3.2.

Ökobiztonsági felszereléseket biztosító projektek a kötelező minimumkövetelményeket meghaladó szintű gazdaságok/sertésistállók esetében

5 p.

3.3.

A gazdaság állat- és/vagy terménybiztosítása és a biztosítás fenntartása a szerződés érvényessége alatt

5 p.

4.

A kérelmező érettsége a tevékenység végzésében eltöltött idő, tapasztalat szempontjából

25 p.

4.1.

Olyan pályázók által benyújtott projektek, amelyeknek az agrár-élelmiszeripari ágazatban legalább három pénzügyi évük van

25 p.

ÖSSZESEN

100 PONT

 

Miklós Szende pályázati tanácsadó, falugazdász,
Székely Gazdaszervezetek Egyesülete

Hirdetés
Hirdetés

Kövessen a Facebookon!