Hirdetés

Milyen feltételekkel lehet pályázni?

A fiatal gazdák letelepedését célzó pályázat konzultatív útmutatóját már közölték az elmúlt hónapokban, viszont utána visszavonták. Most ismét megjelent, és az alpontjai változtak az előző kiíráshoz képest, viszont még lehetnek apróbb változtatások a végleges kiírásnál.

Cilip-Szilágyi Dalma-Orsolya
Becsült olvasási idő: 7 perc
Milyen feltételekkel lehet pályázni?
Fotó: SZGE

A kedvezményezettek közé csakis a fiatal mezőgazdászok tar­toznak, fiatal mezőgazdasági ter­melő pedig az, aki a támogatási ké­relem benyújtásának időpontjában legfeljebb negyvenéves (a pályázat beadásának időpontjában még nem töltötte be a negyvenegyedik élet­évét), megfelelő mezőgazdasági szak­­ér­telme van, és első alkalommal kezd gazdálkodni mint a gazdaság vezetője.
A vissza nem térítendő támogatás értéke 70 ezer euró, a mezőgazdasági egység gazdasági dimenziója pedig hegyvidéki farm esetén minimum nyolcezer  SO, síkvidéken elhelyezke­dő gazdaság esetén minimum 12 ezer SO, a védett területeken termesztett zöldségfélékre minimum 2300 SO, a mezőgazdasági egység maximális gazdasági dimenziója pedig 100 ezer SO lehet. Minden egyes hektár kultúrának, állatfajtának, illetve állat­­kategóriának van egy bizonyos SO-értéke, a gazdaság teljes SO-értékének kiszámításakor a kü­lönböző, termesztett kultúrák SO-értékét, illetve a vegyes farmoknál az állatok SO-értékét összeadják, és így fejezik ki a gazdaságok nagyságát. Ezeket az értékeket alapul véve a gazda könnyen kiszámíthatja gaz­dasága SO-értékét az AFIR weboldalán található SO-számolóval, és megbizonyosodhat arról, hogy teljesíti-e a minimális feltételt.
A támogatást két részletben fo­lyósítják: az első részlet előleg for­májában érkezik, ami a támogatás összegének 75 százaléka, a második részlet pedig a támogatás 25 százaléka, amelyet a gazda az üz­leti terv keretében javasolt célok megvalósítása után kap meg (mint saját mezőgazdasági termékek érté­kesítése, új mezőgazdasági gépek, eszközök vásárlása). A pályázónak igazolnia kell, hogy az üzleti tervben előirányzott beruházások értéke a támogatás értékének legalább 40%-át teszi ki.
 

A gazdaságnak meg kell felelnie a következő feltételeknek:
– a mezőgazdasági egység gazdasági dimenziója min. 8000 SOC – hegyvidéken elhelyezkedő gazdaság esetén –, vagy min. 12000 SOC – síkvidéken elhelyezkedő gazdaság esetén;
– a mezőgazdasági egység be kell legyen jegyezve az APIA egyedi azonosító nyilvántartásába (IACS);
– a mezőgazdasági egység, függetlenül attól, hogy magánszemélyként vagy cégként alapították, nem lehet huszonnégy hónapnál régebben be­jegyezve a támogatási kérelem be­nyújtásának időpontjában; ez alól kivételt képeznek azok a gazdaságok, amelyeknek több mint huszonnégy hónappal a támogatási kérelem be­nyújtása előtt már volt családi kertjük és/vagy saját fogyasztásra szánt állataik, és soha nem kaptak támogatást nemzeti és/vagy euró­pai alapokból mezőgazdasági tevé­kenységükre;
– a mezőgazdasági egység mikro- vagy kisvállalkozásként van bejegyezve a pályázat leadásának időpontjában; 
– a vállalkozás bejegyzése és/vagy annak mezőgazdasági tevékenysége nem lehet régebbi huszonnégy hó­­napnál a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában;
– annál a fiatal gazdánál, aki huszonnégy hónapnál régebbi vál­lalkozással szeretne pályázni, a me­zőgazdasági CAEN-kód enge­délyeztetése nem lehet régebbi huszonnégy hónapnál a pályázat leadásának időpontjában.

SZGE

AZ ÁLLATOK ESETÉBEN A HATÁRÉRTÉKEK AZ ALÁBBI TÁBLÁZATBAN SZEREPELNEK:

Ssz.

Állatfajok

Egyedek száma / méhcsaládok száma

1.

Szarvasmarha

Max. 2

2.

Bivaly

Max. 2

3.

Bárány

Max. 50

4.

Kecske

Max. 25

5.

Sertés

Max. 6

6.

Méh

Max. 75 méhcsalád

7.

Szárnyasok

Max. 100

A pályázónak meg kell felelnie a következő kötelező feltételeknek:
– a fiatal mezőgazdasági termelőnek abban a közigazgatási egységben kell letelepednie, ahol a gazdaságot nyilvántartásba vették;
– ha a pályázónak van egy másik munkahelye, annak székhelye, tevékenysége ugyanabban a köz­igazgatási egységben vagy körzetben kell hogy legyen, ahol a gazdasága működik;
– a vállalkozás székhelyének, amely már megvan, vagy amelyet kötelező módon meg kell nyitnia, ott kell lennie, ahol a gazdasága van;
– rendelkeznie kell valamilyen mezőgazdasági szakirányú képe­sítéssel (középiskola, felsőfokú végzettség, szakképesítés, képzés), vagy vállalnia kell, hogy a második részlet kérelmének benyújtásáig elvégzi azt;
– abban az esetben, ha a pályázó nappali tagozaton tanul, a tanintézetnek ugyan­abban a közigazgatási egységben vagy körzetben kell lennie, ahol a gazdasága működik.
Ha ez a feltétel a kérelem benyújtásakor nem teljesül, minden olyan fiatal me­zőgazdasági termelőnek, akinek a la­kóhelye/munkahelye/oktatási intéz­ménye nem ugyanabban a körzetben vagy a gazdaság nyilvántartásba véte­lének körzetével határos területen ta­lálható, lehetősége van arra, hogy a finanszírozási szerződés aláírásakor benyújtsa a lakóhelyre vonatkozó felté­telek teljesülését igazoló doku­men­tumokat. Igazolhatják munka­helyük szék­­­helyének változását, illetve azt is, hogy ugyanazon körzetben vagy a körzettel szomszédos területen lévő egyetemet választották, amelyben az üzemet nyil­vántartásba vették, vagy választhatják a lá­togatás nélküli képzést, ebben az esetben nincs behatárolva a körzet.
A pályázat futamideje a következőképp oszlik meg: a megvalósítási időszak há­rom év, a gyümölcs- és csemegeszőlő-ágazat esetében pedig öt év. Ebben az időszakban kell megtörténnie a fent említett saját mezőgazdasági termékek értékesítésének és az új mezőgazdasági eszközök beszerzésének, valamint min­­den beruházásnak. Az utánkövetési időszak öt év, amely a támogatás má­sodik részletének kifizetésétől szá­mított ötéves időszakot jelenti.
Nagyon fontos kiemelni, hogy egy családból csak az egyik családtag kap­hat támogatást, a gazdaság átvétele férj és feleség esetében nem számít bele a pontozásba.

SZGE

A publikált konzultatív pályázati út­mutató szerint a hegyvidéki és síkvidéki pályázatok pontozását teljesen kü­lönválasztották az alábbi táblázatok szerint:

SÍKVIDÉKI GAZDASÁGOK
Pontozási rendszer
Minimum 25 pontot kell elérnie a pályázónak!

Sorszám

Kiválasztási elvek és kritériumok

Pontozás

1.

A képesítési szint

(A tanulmányoknak/képzésnek/szakmai ismereteknek összhangban kell lenniük a projektben megcélzott mezőgazdasági ággal.)

Maximum

15 pont

1.1. Felsőfokú, középiskolai vagy posztlíceumi végzettség (összhangban kell lenniük a projektben megcélzott mezőgazdasági ággal)

15 pont

1.2. Szakképesítés, képzés (összhangban kell lenniük a projektben megcélzott mezőgazdasági ággal)

10 pont

2.

A védett területeken történő zöldségtermesztés ösztönzésének elve

A pont megszerzéséhez a (meglévő és/vagy a projekt által javasolt) védett területek teljes területét fűtési rendszerrel kell ellátni.

30 pont

2.1. A kérelmezőnek a gazdaságban legalább 7100 euró értékű, védett területen lévő zöldségfélékből álló standard termeléssel kell rendelkeznie, és a védett területek teljes területét kiszolgáló fűtési rendszerekbe történő beruházást kell javasolnia.

30 pont

2.2. A kérelmező gazdaságában 2300 és 7100 euró közötti szabványos termelési értékű, védett területeken termesztett zöldségekből álló termés van, és a projekt keretében a védett területek teljes területét kiszolgáló fűtési rendszerekbe történő beruházást javasol.

20 pont

3.

Gazdaságok egyesítésének elve

 

Maximum

10 pont

3.1 – A kérelmező legalább egy mezőgazdasági üzemet teljes egészében átvesz egy 60. életévét betöltött gazdálkodótól.

 

10 pont

3.2 – A pályázó legalább két mezőgazdasági üzemet teljes egészében átvesz.

7 pont

3.3 – A kérelmező egy teljes mezőgazdasági üzemet vesz át.

5 pont

4.

Gazdasági szerepet betöltő társulási formához való tartozás elve (szövetkezet, termelői csoport vagy szervezet)

10 pont

4.1. A kérelmező gazdasági szerepet betöltő társulási forma (szövetkezet, termelői csoport vagy szervezet) tagja.

10 pont

5.

A mezőgazdasági egység tulajdonjogának elve

(A pontokat a gazdaságban birtokolt mezőgazdasági földterület százalékos arányában adják.)

10 pont

5.1. A kérelmező birtokolja a gazdaság földterületének legalább egy részét és állattartó gazdaságok esetében az összes állatállományt.

10 pont

6.

Az alacsony környezeti terheléssel és a természeti erőforrások hatékony felhasználásával járó modern termelési technológiák és technikák előmozdításának elve.

Az üzleti terv az alábbi környezetvédelmi és erőforrás-hatékonysági intézkedések közül legalább egyet tartalmaz:

25 pont

6.1. – Ökológiai gazdálkodás

5 pont

6.2. – Biológiai kártevőirtás/biológiai beporzás

10 pont

6.3. – Körforgásos gazdaság/ megújuló energia használata/ energiafüggetlen csepegtető öntözőrendszerek (a támogatás értékének legalább 10%-a)

10 pont

A 6.1., 6.2. és 6.3. pont összevonható.

A biológiai beporzás esetében a 6.2. szerint 10 pont adható a védett területeken biológiai beporzási módszereket alkalmazó kérelmezőknek, és 5 pont adható a legalább 5 méhcsaláddal rendelkező kérelmezőknek, még akkor is, ha nincs mezőgazdasági földterületük.

 

A 2.1. pont szerinti pontokat kapó pályázók esetében a 6.3.-pontok akkor adhatók, ha a megújuló energiába és/vagy öntözésbe történő beruházás/beruházások a projekt által megcélzott védett területek teljes területét lefedik. Egyéb pályázók esetében a pontok akkor adhatók, ha a támogatás értékének legalább 10%-át a körforgásos gazdaságba/megújuló energiába/csöpögtető öntözésbe fektetik be.

Összesen

100 pont

 

 

HEGYVIDÉKI GAZDASÁGOK
Pontozási rendszer
Minimum 25 pontot kell elérnie a pályázónak!


 

Sorszám

Kiválasztási elvek és kritériumok

Pontozás

1.

A képesítési szint

(A tanulmányoknak/képzésnek/szakmai ismereteknek összhangban kell lenniük a projektben megcélzott mezőgazdasági ággal.)

Maximum

15 pont

1.1. Felsőfokú, középiskolai vagy posztlíceumi végzettség (összhangban kell lenniük a projektben megcélzott mezőgazdasági ággal)

15 pont

1.2. Szakképesítés, képzés (összhangban kell lenniük a projektben megcélzott mezőgazdasági ággal)

10 pont

2.

Az állattenyésztési ágazat előmozdításának elve

25 pont

2.1. A kérelmező gazdaságában az SO többsége az állattenyésztési ágazathoz kapcsolódik (több mint 50%).

25 pont

3.

Gazdaságok egyesítésének elve

Maximum

15 pont

3.1. – A kérelmező legalább egy mezőgazdasági üzemet teljes egészében átvesz egy hatvanadik életévét betöltött gazdálkodótól.

15 pont

3.2. – A pályázó legalább két mezőgazdasági üzemet teljes egészében átvesz.

10 pont

3.3. – A kérelmező egy teljes mezőgazdasági üzemet vesz át.

7 pont

4.

Gazdasági szerepet betöltő társulási formához való tartozás elve (szövetkezet, termelői csoport vagy szervezet)

10 pont

4.1. A kérelmező gazdasági szerepet betöltő társulási forma (szövetkezet, termelői csoport vagy szervezet) tagja.

10 pont

5.

A mezőgazdasági egység tulajdonjogának elve

(A pontokat a gazdaságban birtokolt mezőgazdasági földterület százalékos arányában adják.)

5 pont

5.1. A kérelmező birtokolja a gazdaság földterületének legalább egy részét és állattartó gazdaságok esetében az összes állatállományt.

5 pont

6.

Az alacsony környezeti terheléssel és a természeti erőforrások hatékony felhasználásával járó modern termelési technológiák és technikák előmozdításának elve

Az üzleti terv az alábbi környezetvédelmi és erőforrás-hatékonysági intézkedések közül legalább egyet tartalmaz:

30 pont

6.1. – Ökológiai gazdálkodás

10 pont

6.2. – Precíziós gazdálkodás, beleértve a termelési folyamatok optimalizálására szolgáló automatizált rendszereket (a támogatás értékének legalább 5%-a)

10 pont

6.3. – Körforgásos gazdaság / megújuló energia használata (a támogatás értékének legalább 10%-a)

10 pont

A 6.1., 6.2. és 6.3. pont összevonható.

Összesen

100 pont

 

 

Szász Andrea pályázati tanácsadó, falugazdász, Székely Gazdaszervezetek Egyesülete

Hirdetés
Hirdetés

Kövessen a Facebookon!