Időtálló érdemeikért – magyar állami kitüntetéseket adtak át

Kitüntetettek. Fotók: László F. Csaba

Nyolc székelyföldi, közösségüket szolgáló személyiséget tüntetett ki Novák Katalin magyar köztársasági elnök augusztus 20-án a magyar államalapítás ünnepe alkalmával. Az elismeréseket kedd délután Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán adták át. Tóth László főkonzul köszöntőbeszédében kiemelte: azok, akik kitüntetést vesznek át, minden bizonnyal másoknál is jobban tudják, hogy az igazi hivatásként végzett tevékenység a közösségért, az országért, a nemzetért folyó munka, valójában soha véget nem érő feladat.

A magyar himnusz eléneklésével kezdődött kedd délután Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán a magyar állami kitüntetések átadási ünnepsége, majd Tóth László főkonzul köszöntötte a kitüntetetteket. Beszédében kiemelte: azok, akik kitüntetést vesznek át, minden bizonnyal másoknál is jobban tudják, hogy az igazi hivatásként végzett tevékenység a közösségért, az országért, a nemzetért folyó munka, valójában egy soha véget nem érő feladat.

– Ahogy azt is tudják, hogy ez a munka legtöbb esetben nem rendkívüli történelmi mércével mérhető dolgokban merül ki, hanem „csak” hűségben, kiállásban, helytállásban, pontosságban, egyenességben, egyszerű nyelven összefoglalva: a hétköznapok szorgalmában. Ennek ékes bizonyítéka a ma kitüntetésben részesülők élete és tevékenysége is. Bárhol is végezték munkájukat: az íróasztal előtt, az oltárnál, a múzeumban, a rendelőben vagy a műtőben, a kotta előtt, egyformán fontos elemei voltak közösségünk épülésének, gyarapodásának, valamint a mindenkori ország és nemzetépítésnek is – tette hozzá a főkonzul.

Irodalmi és intézményteremtő tevékenység

Ferenczes István Kossuth-díjas költő, írót Székelyföld irodalmi-kulturális életében betöltött meghatározó szerepe, különösen a 100 kötetes Székely Könyvtár-sorozat megalkotásában végzett kimagasló színvonalú munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetésben részesült.

„Hogy mennyire „nyughatatlan”, folyton újabb és újabb célokat maga elé tűző elme Ferenczes István, azt jól mutatja a 100 kötetes Székely Könyvtár könyvsorozat esete is. „Ha van székely termék, akkor van székely szellemi termék” – gondolta magában Ferenczes valamikor a 2010-es évek legelején. Miért ne lehetne hát összegyűjteni a székely-magyar írott kultúra legjelesebbjeit egyetlen reprezentatív sorozatban? (…) az írással sem szakított Ferenczes István. Versei folyamatosan jelentek meg erdélyi és magyarországi folyóiratokban, könyvet írt a Maniu-gárdisták 1944-es csíkszentdomokosi mészárlásáról, riportnovellákat a moldvai csángókról (Ordasok tépte tájon, 1998). Életművére 2018-ban, Veszedelmekről álmodom című monumentális dokumentum-regényével tette fel a koronát, amelyben – építész édesapja figuráját állítva a középpontba – csíki kishazájáról és annak népéről emlékezik meg. Egyáltalán nem véletlen, hogy Magyarország Kormánya 2019-ben Kossuth-díjjal ismerte el Ferenczes István sokoldalú irodalmi és intézményteremtő tevékenységét. Végezetül: Ferenczes István „civilként” is a példaképünk lehet: amikor 2021-ben elnyerte a Príma díjat, az elismeréssel járó 5 millió forintot az utolsó fillérig felajánlotta az Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesületnek” – hangzott el a laudációban.

Az egészség és a közösség szolgálatában

Dr. Kraft Zsolt, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház ortopédia-traumatológia osztályának nyugalmazott osztályvezető-főorvosa a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat önkéntes orvoscsoportjának munkáját közel három évtizede segítő munkája, illetve az Erdély és Magyarország közötti szakmai kapcsolatok kialakítását és ápolását támogató tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült.

„Dr. Kraft Zsolt nevéhez fűződik a csíkszeredai kórház ortopédia és traumatológia osztályának 2002-ben történt létrehozása 30 ággyal. Az akkor még leromlott állapotú Hargita megyei Kórházban modern, színvonalas ortopédiai osztályt alakít ki, számos támogató, köztük a Gyermekmentő Szolgálat segítségével. 2004-ben sikeres osztályvezetői főorvosi versenyvizsgát tesz. 2012 májusában a Hargita Megyei Vöröskereszt „Az emberiség ereje” díjban részesíti. 2019-ben a Pápai Páriz Ferenc Alapítvány Életmű Díjat adományoz részére. 2016-ban nyugdíjba vonul, egy jól működő, szervezett osztályt és jól képzett munkaközösséget hagyva maga után. Az osztály létrejöttétől kezdve kiemelt fontosságúként kezelte kollégái szakmai képzését, továbbképzését. A Gyermekmentő Szolgálat önkéntes orvosai értékes segítséget nyújtottak Hargita megyében, szakmailag és számtalan alkalommal közösen végzett műtétekkel. Szakmai továbbképzést biztosítottak helyben és több alkalommal Magyarországon is. Nyugállományba vonulása óta is mindenben segíti önkéntes orvosaink erdélyi munkáját, kitűnő szakmai és emberi kapcsolatot ápol velük és kiemelt gondot fordít arra, hogy az ortopédiai ellátásra szoruló erdélyi gyermekek a legkorszerűbb ellátásban részesüljenek. Nyugdíjas orvosként 2020 végéig tovább dolgozik a kórházban, sok betegen segítve. Kraft doktor urat szenvedélyesen érdekli Erdély története és kultúrája. Szabadidejében többször szervezett kirándulásokat az orvoscsoport tagjainak is, ahol Erdély nevezetességeit, műemlékeit, természeti helyeit mutatta meg nekik – áll a laudációban.

Lelki és szellemi megújulás

Kecskés Lajos, a Magyar Unitárius Egyház nyugalmazott lelkésze a romániai kommunista diktatúra idején nyújtott odaadó lelkipásztori szolgálata, majd a rendszerváltás utáni lelki és szellemi megújulást elősegítő kezdeményezései elismeréseként Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át.

„Hite nemcsak beszédében, hanem cselekedetei révén is megnyilvánult. Folyamatos önképzése és szellemi igényessége arányos volt kétkezi munkájával. A gazdálkodó emberek példaképévé vált a szorgalmával, kitartásával, ismereteinek folyamatos bővítésével. Életvitelével és munkásságával folytatta a kommunizmus előtti szövetkezeti mozgalom eszmeiségét. 1990-ben, Farkas Ernő magyartanárral együttműködve útjára indítják a Szabédi László emlékünnepséget, melynek a gyülekezettel egyetemben, nyugalomba vonulásáig, rendszeresen házigazdája volt” – laudálták a nyugalmazott lelkészt.

Gyülekezetépítés

Szász Tibor András, a Székelyudvarhelyi Református Egyházmegye, a Felősófalvi Református Egyházközség lelkipásztorát példaértékű lelkipásztori és gyülekezetépítő szolgálata, illetve ifjúsági nevelő- és táborszervező munkája, valamint sokrétű tudományos kutatói és publikációs tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették.

– Szász Tibor András 1991-1992-ben a genfi egyetemen ösztöndíjas, ezzel párhuzamosan a Voltaire Intézetben a 18-ik század végének dokumentumait kutatja. Megalakítja társaival a Genfi Magyarok Bibliakörét. Hazatérve a székelyudvarhelyi egyházmegyének nagy létszámú gyülekezetébe, a Felsősófalvi Református Egyházközségbe választják meg lelkipásztornak. Újjászervezi a Békástanyai szórványgyülekezetet, megalakítja a Korondi Missziós Gyülekezetet, beindítja, majd 12 éven keresztül végzi a parajdi bánya Sótemplomának istentiszteleteit. Gyülekezeti otthont, tanácstermet, ravatalozót, vendégházat, imaházat, gazdasági épületeket épít, a meglévő épületeket renoválja pályázat előtti időkben, szűkös forrásokból, jórészt közösségi összefogással. Segédkezik a Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium újraindítási és megerősödési folyamatában. A Református Diákotthonban kurátorságot vállal, számos fiatalt személyesen mentorál és állít pályára. Ifjúsági és missziós táborokat szervez, külső munkatársként támogatja a Református Mentőmissziót. Egyházmegyei ifjúsági előadó, egyházmegyei tanácsos, iskolaszéki elnök volt több cikluson keresztül. Emberjogi és romaügyek megbízott kerületi előadója az Európai Unióhoz való csatlakozás előtt és alatt. Mint ilyen előadásokat, prezentációkat tart Bukarestben, Leuvenben, Varsóban, Bécsben nemzetközi fórumokon és konferenciákon. Előszeretettel tart tematikus, célzott tudatosan közösségépítő előadásokat lelkészi, nőszövetségi, presbiteri, ifjúsági konferenciákon, vagy missziós közösségekben. Epigráfiai, antropológiai és kultúrtörténeti kutatásokat végez Svájcban, Németországban, Magyarországon, Törökországban, és Örményországban. Három könyve, számos tanulmánya és publikációja jelenik meg. Nyolc éve a közösségi médiában rendszeresen jelentkező napi igemagyarázataival jelentős olvasótábort gyűjt maga köré – áll a lelkész laudációjában.

Alázatos hit és rendszerető tisztesség

Keresztes Sándor, a Magyar Unitárius Egyház nyugalmazott lelkésze az erdélyi magyarság körében végzett példaértékű lelkipásztori szolgálata, valamint nyomtatásban is megjelent, nagy hatású prédikációi elismeréseként Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át.

„Az 1989. évi népfelkelés és rendszerváltás után a rendtartó székely falu víziójával vett részt az újjászületés alapköveinek letételében. Magas mércéjű erkölcsössége, a személyközi tisztesség magas szintű megélése időnként nemtetszést váltott ki a zavarosban halászni szerető emberek között, de a hívek többsége követte őt az alázatos hit és rendszerető tisztesség útján. Az önfenntartó életmód soha nem akadályozta a rendszeres önképzésben és felkészülésben. Imáit és beszédeit, elmélkedéseit, írógép nélkül is mindig papírra vetette, majd nyugdíjazása után keresztlánya segítségével, kötetben megjelentette” – idézet a laudációból.

Önzetlen munka a fiatalokért

Jánó Mihály muzeológus, művészettörténész, kritikus, szakíró, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum képtárának volt vezetője az erdélyi magyar kulturális örökség feltárását és széles körű megismertetését szolgáló munkájáért a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

Nagy Éva Vera, énektanár, a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek és Ifjúsági Iskola karnagya, a Boldogasszony Nővérek Közössége szovátai missziójának alapítója Kodály Zoltán szellemiségének megőrzésével a Kárpát-medencei magyarság összetartozását erősítő zenepedagógusi szolgálata, nagy elhivatottsággal végzett misszióvezetői tevékenysége elismeréseként a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

Borcsa Gergely, a csíksomlyói plébánia kántora több mint három évtizedes kántori szolgálata, valamint az árva és rászoruló gyermekek, illetve fiatalok zenei oktatásában végzett önzetlen munkája elismeréseként a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült. Őt kivételesen egykori plébánosa Gergely István Tiszti laudálta.

„A csíksomlyói ferences testvéreknek köszönhetően tanult meg orgonán játszani. Két évig a marosvásárhelyi Ferences Plébánián kántorkodik, majd húsz évesen betölti a csobotfalvi Szent Péter és Pál plébániatemplomban a kántori állást. Később, huszonhárom éves korában a gyulafehérvári Római Katolikus Teológián sikeresen megszerezte a kántori diplomáját, így címzetes kántorrá vált. Több mint két évtizede rendszeresen, mély elhivatottsággal szolgál a csíksomlyói pünkösdi zarándoklat ünnepi szentmiséin” – emelte ki érdemeit Gergely István.

A magyar állami kitüntetések átadási ünnepségét a csíksomlyói Árvácska Együttes tette meghittebbé.

Bíró István

 

: an accessible web community