Püspökszentelés Csíksomlyón

Új segédpüspök a főegyházmegye élén

Evangéliumot tartanak az új püspök feje fölött. Emlékeztetik küldetésére —   fotó: Dezső László

A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye segédpüspökévé szentelték szombaton a gelencei születésű dr. Kerekes László szentszéki tanácsost. Az ünnepséget a csíksomlyói kegytemplomban tartották. A püspökszentelésen részt vett Miguel Maury Buendía, a Szentszék bukaresti apostoli nunciusa is. 

Szombaton délelőtt 10 óra 30 perckor kezdődött a püs­pökszentelési szentmise a csíksomlyói kegytemplomban. A járványügyi helyzet miatt csak néhány száz hívő gyűlt össze a templom előtti téren. A zarándokok itt egy kivetítőn követték a szertartást. A püspökszentelésen Miguel Maury Buendía, a Szentszék bukaresti apostoli nunciusa és a katolikus püspökök mellett jelen voltak más egyházak képviselői is. A gelencei születésű Kerekes László szentszéki tanácsost, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánia volt plébánosát Kovács Gergely érsek, Jakubinyi György nyugalmazott érsek és Tamás József – Kerekes László elődje – nyugalmazott segédpüspök szentelte fel. Kovács Gergely, az ünnep főcelebránsa és főszentelő a szentmise bevezetőjében olasz, magyar és román nyelven is arra kérte a híveket, hogy hordozzák imáikban a szentelendőt, hogy Isten szeretetének eszköze lehessen népe és az anyaszentegyház javára. Az igeliturgia és Szentlélek hívása után Miguel Maury Buendía nuncius felolvasta a pápai kinevezési okmányt, amelyet magyarul is tolmácsoltak. 

„Uram, te tudod, hogy szeretlek”
Kovács Gergely érsek a szentmise prédikációjában arról beszélt, hogy Kerekes László Szent Péter azon vallomását választotta jelmondatául, amelyet Jézus háromszori megtagadása után mondott: „Uram, te tudod, hogy szeretlek”. Hozzátette: Kerekes atya a Jézus iránti feltétlen szeretet erejével döntött, amikor a nagy felelősséggel és teherrel járó szolgálatot engedelmesen elfogadta Krisztus földi helytartója, a Szentatya kezéből. Az érsek majd a szentmise olvasmányát idézte, amely Jeremiás próféta Isten általi kiválasztásáról szólt. Mint mondta, a próféta küldetése nehéz, a támadások sora elkerülhetetlen, de nem szabad megijedni, mert ha a próféta azt hirdeti, amit Isten mond neki, akkor sérthetetlen lesz.
– A gyenge ember az erős Istennel együtt mindennél és mindenkinél erősebb – nyomatékosította Kovács Gergely.
A főpásztor arról is szólt, hogy az egyházjog szerint a segédpüspök a megyéspüspök gondjának megosztására hivatott. A megyéspüspököt arra inti az egyházi törvénykönyv, hogy a jelentősebb, különösen lelkipásztori jellegű ügyek mérlegeléseiről szíveskedjék kikérni segédpüspöke véleményét. Kovács Gergely felidézte Kerekes László azon korábbi sajtónyilatkozatát is, miszerint a püspöki szolgálat nem szólista szerep, hanem a szeretetről és egységről szól.
– Én úgy érzem, ennél nemesebbet, ennél többet nem is kívánhatok, mint szeretetben és egységben, a gondokat megosztva szolgálni Istent és az ő népét – tette hozzá a főpásztor, aki Ferenc pápa – egy tavaly októberi püspökszentelésen – elhangzott szavait is idézte: a püspökség szolgálatot és nem méltóságot jelent. – Ferenc pápa a lelkükre (szerk. megj: a szentelendők lelkére) kötötte, hogy a jó pásztor példáját követve mindig közelségre törekedjenek, és hangsúlyozta, a közelség hármas vonatkozását: mindenekelőtt közel állni az Istenhez az imádságban, aztán legyenek közel a papjaikhoz, végül pedig legyenek közel a néphez, nem felejtve el, hogy ők maguk is a nyájból lettek kiválasztva – mondta Kovács Gergely.
Hozzátette: Azt kívánja László atyának, hogy mindig szeretettel vigyázzon a rá bízott nyájra.
– Viselje gondját a nyájnak az Atya nevében, akitől minden közösség származik mennyben és földön. Jézus Krisztus az ő fiának nevében, aki által tanítóvá, pappá és pásztorrá vált, és a Szentlélek nevében, aki életet ad az egyháznak és erejével legyőzi a mi gyengeségünket. Járjon közben érte védőszentje, Szent László király, és vegye anyai pártfogásába az aranyrózsás csíksomlyói segítő Szűz Mária – zárta a prédikációt az érsek.

A szentelés szertartása
Ezt követően a szentelés pillanatai következtek. Kerekes László a püspöki szolgálattal kapcsolatos ígéretei után, az önátadás jeleként a földre borult, miközben a hívek a Mindenszentek litániáját imádkozták. Ezután a kézrátétel következett. A fő- és társszentelő püspökök után a szentmisén jelen lévő más felekezetű egyházi vezetők is rátették kezüket a püspökjelölt fejére. Ezzel a lelki hatalom átadását fejezték ki. Majd evangéliumos könyvet tartottak Kerekes László feje fölött, ezzel is utalva küldetésére, ami nem más, mint az Evangélium hirdetése. A szentelendő fejét megkenték krizmával, átnyújtották számára az evangéliumos könyvet, felhúzták ujjára a püspöki gyűrűt, fejére helyezték a mitrát, vagyis a püspöksüveget, és átadták a pásztorbotot. Ezután a jelen lévő püspökök békecsókkal köszöntötték Kerekes Lászlót, aki ezután elfoglalta a püspöki széket is. A szentmise hátralévő részében az újonnan felszentelt püspök volt a főcelebráns.

Kereszténység nem más,mint szeretetdöntés 
Az áldozást és a könyörgést követően a Te Deum hálaadó ének alatt az új püspök végigvonult a kegytemplomban és a templom előtti téren, így köszöntötte a híveket. A templomba visszatérve, a köszönet és hála szavai után azt mondta, a jelmondatául választott péteri válasz kell legyen a válaszunk Jóisten értünk lehajló, végtelen, önzetlen szeretetére.
– Életünk megannyi fordulópontján Jézus ma is megkérdezi tőlünk: Szeretsz te engem? Minden döntésünk, bármit teszünk, mind-mind annak az igazolása, ahogyan Péter apostol mondja: szeretjük Jézust, szeretjük az ő misztikus testét, szeretjük az egyházat, az Isten népét vezetőivel és híveivel együtt. Kereszténységünk nem más, mint egy ilyen nagy szeretetdöntés Jézus-Krisztus mellett, és ez az önzetlen szeretetdöntés megmutatkozik a mindennapokban is, a mi imádságos életünkben. Az életünkkel és életünkben mondott igenek az életre, a családalapításra, gyermekeink keresztény katolikus nevelésében, a szegényekről való gondoskodásban, a gyengék és betegek támogatásában – mondta az újonnan felszentelt püspök.
Hozzátette: az idők jelei mindig megmutatják, hol, mikor és hogyan válaszoljunk erre a jézusi kérdésre, csak figyeljük az idők jeleit, ahol a Jóisten akarata megszólalhat számunkra.
– Az önzetlen szeretet vezérelje az életünket – tette hozzá Kerekes László.
A pápai és magyar himnusz eléneklése után felolvasták Lucian Muresan görögkatolikus bíboros-nagyérsek, a Romániai Püspöki Konferencia elnöke és Veres András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Konferencia elnöke üzenetét is. Majd Victor Opaschi vallásügyi államtitkár köszöntötte az új püspököt. A püspökszentelés a régi székely himnusz eléneklésével zárult, miközben az új püspök a kegyszobornál imádkozott.

 

Kerekes László, a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspöke a szentmise után a csíksomlyói kegytemplom belső udvarán a sajtó kérdéseire is válaszolt. Elmondta: azért választotta Csíksomlyót a felszentelés helyszínéül, mert már gyerekkorában is nagyon szeretett odajárni, és sosem felejti az első élményt, amikor megérkezett Csíksomlyóra és meglátta a kéttornyú templomot, akkor számára olyan volt, mint a mennyország. 
– Ez volt az egyik indok, természetesen a helynek a szentsége miatt, a boldogságos Szűzanyának a kegyszobra itt van, és az ő segítségét kértem – tette hozzá Kerekes László, akit a püspöki jelmondatáról, címeréről és püspöki feladatairól is kérdeztek az újságírók.
– Arra szól a kinevezésem, hogy segítsek neki (szerk. megj. Kovács Gergely érseknek) mindenben. Mindenben, ami lelkipásztori és főpásztori kérdés, minden döntésben, szolgálatban, tanácsadásban, ahol szükség van, és utoljára említem, de legelső helyen van: az imádságban – mondta az új püspök, aki azt üzeni a híveknek, hogy erős, kemény kézzel kapaszkodjanak a Jóistenbe, a Boldogságos Szűzanyába. – Nincs olyan mélypont, nincs olyan betegség, nehézség, hogy ő mindezekből ki ne tudna bennünket húzni, és lássuk meg mindig a szépet, a jót egymásban, a világban, a környezetünkben – hangsúlyozta Kerekes László, aki – szintén újságírói kérdésre – a cserkészmozgalom által a fiatalság neveléséről is szólt.
Aztán arra is kitért, hogy hivatáskrízissel áll szemben az egyházmegye, de úgy gondolja, hogy ahol lehetőség van, ott a papoknak meg kell mutatniuk, hogy lelkipásztornak lenni szuper élet.
– Ha azt tudjuk mondani, hogy egy fantasztikus élet, egy csodálatos és egy gyönyörű, szuper élet papnak lenni, és kissé engedjük, hogy benézzenek a mi életünkbe, környezetünkbe, nagyon sokakban felébredhet, nyitottá válhat sok fiatalnak a szíve arra, hogy meghallja Jézus hívását – nyomatékosította az új segédpüspök.
Szintén újságírói kérdésre elmondta, hogy Kovács Gergely érsek kérésére a segédpüspöki hivatal egyelőre Gyulafehérváron lesz.

 

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Hirdetés