Álláshirdetés

HARGITA MEGYE TANÁCSA

HIRDETÉS

Hargita Megye Tanácsa pályázatot hirdet a Hargita Népe Kiadó menedzseri tisztségének betöltésére

A versenyvizsgára Hargita Megye Tanácsa székhelyén, Csíkszereda, Szabadság tér 5.szám alatt kerül sor.

A jelentkezők a pályázati anyagot, a Hargita Népe kiadó tevékenységének menedzsmenttervét (konkrét megoldásokkal, várt eredményekkel és az elvárások teljesítéséhez szükséges források becslésével), nyomtatva és elektrónikusan (adathordozón, pdf.formátumban), 2019 július 30-ig, 1500 óráig nyújthatják be zárt borítékban (aláírás nélkül) Hargita Megye Tanácsa menedzsment vezérigazgatóságának Humánerőforrás részlegére, a megyeháza 132-es irodájában.

 1. Részvételi feltételek:

Általános követelmények:

 • román állampolgárság, vagy az Európai Unió bármely tagállamának állampolgársága;
 • a feladat elvégzéséhez való alkalmasság;
 • megfelelő tanulmányi végzettség
 • megfelelő szakképesítés vagy tapasztalat management terén
 • egyéb követelmények

Speciális követelmények:

 • felsőfokú végzettség záróvizsgával;
 • minimum 3 év szakmai régiség;
 • szakképesítés management területen vagy annak megszerzése a 189/2008 Sürgősségi Kormányrendelet 45-ös artikulusa szerint a menedzsment szerződés aláírásától számítva 1 éven belül.

 2.A pályázati anyag a következőket tarlalmazza:

 • Részvételi kérelem
 • Személyi igazolvány másolata
 • Európai típusú curriculum vitae (az 1021/2004 sz. Kormányhatározat szerint)
 • Az egyetemi oklevél és más, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • Munkakönyv másolata, vagy igazolás a letöltött munkaidőről és az állás betöltéséhez szükséges szakmai tapasztalatról
 • Erkölcsi bizonyítvány
 • Munkaképességet bizonyító orvosi igazolás, amelyet a meghallgatás időpontját megelőző 6 hónapban állított ki a családorvos
 • 3 évre (2019-2021) szóló menedzsmentterv a Hargita Népe kiadó vezetésére

A fenti okiratok másolatait hitelesítve kell benyújtani vagy a másolatokkal együtt az eredetit is be kell mutatni, ebben az esetben a másolatokat a vizsgabizottság titkára hitelesíti.

A menedzsmentterv nem tartalmazhatja a pályázó aláírását vagy olyan adatokat, amelyekkel a pályázó azonosíthatóvá válik. A tervnek meg kell felelnie a könyvészetben felsorolt jogszabályok előírásainak, tartalmaznia kell a pályázó meglátásait a Hargita Népe kiadó tevékenységének fejlesztésével kapcsolatban a 2019-2021 közötti időszakban, a terv terjedelme 15 oldal+mellékletek.

A menedzsmentterv elkészítésére vonatkozó további információkat a pályázók indokolt kérelem alapján igényelhetnek.

3.A pályáztatásra vonatkozó szabályokat, az óvások elbírálására vonatkozó rendelkezéseket, a célkitűzéseket és az elvárásokat tartalmazó dokumentációt Hargita Megye Tanácsa a 802/2019 számú elnöki rendeletével fogadta el. Az elnöki rendelet mellékletei elérhetőek az intézmény honlapján (www.hargitamegye.ro).

Ezeket a dokumentumokat kérésre a vizsgabizottság titkára a pályázók rendelkezésére bocsátja nyomtatva vagy elektrónikusan.

4.További információt Hargita Megye Tanácsa Menedzsment vezérigazgatóságának Humánerőforrás részlegén, a 132-es irodában, a hr@hargitamegye.ro e-mail címen vagy a 0266-207700 telefonszámon, az 1406-os vagy az 1408-as belsőn igényelhetnek.

Borboly Csaba, elnök

 

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

ANUNȚ

Consiliul Județean Harghita organizează concurs de management pentru ocuparea funcției de manager al Editurii “Hargita Népe”

Concursul se va desfășura la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr.5, județul Harghita.

Candidații pot depune dosar de concurs în plic sigilat (nesemnat), Planul de management privind soluții concrete a rezultatelor preconizate, precum și estimarea resurselor și mijloacelor necesare îndeplinirii cerințelor stabilite prin caietul de obiective, pe suport de hârtie și în format electronic (pe memorie usb, în format pdf.) până la data de 30 iulie 2019, ora 1500 la Consiliul Județean Harghita, la Compartimentul resurse umane din cadrul Direcției generale management, sediul Consiliului Județean Harghita, camera 132.

 1. Condiții de participare:

Condiții generale:

 1. a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
 2. b) are capacitate deplină de exerciţiu;
 3. c) întruneşte condiţiile de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de activitate al instituţiei;
 4. d) întruneşte condiţiile de pregătire sau experienţă în management;
 5. e) întruneşte alte condiţii solicitate de autoritate.

Condiții specifice:

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 2. vechime în specialitatea studiilor – minim 3 ani;
 3. pregătire în management sau conform art.45, alin (1) și (2) din OUG nr.189/2008 obținerea acesteia în termen de un an de la semnarea contractului de management.

 

 1. Dosarul de concurs va cuprinde:
 • cerere de înscriere la concurs
 • copia actului de identitate
 • curriculum vitae, model european, conform H.G. nr. 1021/2004
 • copii ale diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
 • copia carnetului de muncă, sau după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției
 • cazierul judiciar
 • adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mai mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate
 • Planul de management pe durată de 3 ani: 2019-2021, pentru Editura “Hargita Népe”

Copiile după actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau vor fi însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul Comisiei de concurs.

Planul de management va fi elaborat de candidați fără a fi personalizat, fără a avea semnături și fără a conține indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerințelor din caietul de obiective și a prevederilor legislației indicate în bibliografie, 15 pagini+anexe și trebuie să conțină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării și evoluției Editurii “Hargita Népe”, în perioada 2019-2021.

Candidații pot solicita informații suplimentare necesare elaborării proiectului de management, în baza unei cereri motivate.

3.Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de management și de soluționare a contestațiilor și Caietul de obiective pentru concursul de management organizat pentru Editura “Hargita Népe” au fost aprobate prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 802/2019 și sunt afișate anexele Dispoziției pe site-ul Consiliul Județean Harghita (www.judetulharghita.ro).

De asemenea, la solicitarea candidaților, Secretariatul comisiei de concurs pune la dispoziție, pe suport de hârtie sau în format electronic, Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de management și Caietul de obiective la concursul de management organizat pentru Editura “Hargita Népe”.

4.Informații suplimentare se pot obține de la Consiliul Județean Harghita, Compartimentul resurse umane, cam.132, prin e-mailul hr@judetulharghita.ro sau telefon 0266-207700, int.1406/1408.

Borboly Csaba, președinte

BIBLIOGRAFIE

la concursul de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Editurii ‘Hargita Népe”

 1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 2. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Strategia Culturală a Județului Harghita pe perioada 2013-2020.

Borboly Csaba,
Președinte